มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งการเปิดให้บริการ 

สืบเนื่องจากประกาศปิดสถานที่และแนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งเปิดให้บริการ ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8
#เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-11.00 น. เท่านั้น
เนื่องจากวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 หยุดวันฉัตรมงคล
บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งการเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 แทน

วันที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin