มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

....................................................................

รับสมัครระหว่างวันที่  15-21  มกราคม  2563

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

อ่านรายละเอียดและคุณสมบัติการสมัครเรียน คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin