มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 2/2563📣ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 2/2563 
----------------------------------------
ติดต่อที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้องการเงิน โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง มีรายชื่อดังนี้
----------------------------------------
1. นางสาวกวินนา สร้อยสวัสดิ์
2. นางสาวกัญญภา ภูวิชัย
3. นางสาวสุพรรณวดี แท่นทอง
4. นางสาวอลิสา ชั่งเลื่อย
5. นายกิตติคุณ ตันติกุล
6. นายยอด เหลื่อมสีจันทร์
วันที่เผยแพร่ 07 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin