มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การยืนยันเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 ได้แก่
-บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)
ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

-บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ ว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ระหว่าง วันที่ 5 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565โดยปฏิบัติดังนี้
  1.1 บัณฑิตที่มียศทางทหารหรือตำรวจ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งเปลี่ยนแปลงยศทางทหารหรือตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในปัจจุบันพร้อมแนบหลักฐาน (สำหรับในการขานขื่อบัณฑิต)
  1.2 ให้บัณฑิตแจ้งความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางด้านร่างกาย (เดินไม่สะดวก) บกพร่องด้านอื่น ๆ หรือตั้งครรภ์
2. อัพโหลดรูปถ่ายบัณฑิตสวมชุดครุยภาพสี ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ตามตัวอย่างรูปถ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ให้บัณฑิตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
กรณีผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องให้พิมพ์ใบยืนยันการเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรไปยื่นในวันรายงานตัว (วันและเวลาให้ติดตามประกาศจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 044-009009 ต่อ 3121 , 3122 หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครราชสีมาหากไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี

หมายเหตุ
-บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2562 หรือสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โปรดติดตามประกาศเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 17- 26 สิงหาคม 2565
-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รอติดตามประกาศต่างๆ เพิ่มเติม จากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง

 
วันที่เผยแพร่ 05 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin