มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารราชพฤกษ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารราชพฤกษ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ตั้งแต่วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Journal)
ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และดาวน์โหลดบทความ/วารสารฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์วาราสารราชพฤกษ์ คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin