มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล

 

ปรัชญา

คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำทางปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนระบบการจัดการการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนกระบวนการในการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริหารจัดการระบบสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ


 

วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2562