มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากร

 

 

         
       
   

นางธณภร  จินตพละ
หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
044-272827 ต่อ 12 

 

   
     

นายสรพงษ์  เปรมวิริยานนท์
นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและวิทยานิพนธ์
044-272827 ต่อ 14

      นางศรีนวล  สิงห์มะเริง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการและงานประชุม
044-272827 ต่อ 12
       


นางรชยา  ศรีปัทมปิยพงศ์
นักวิชาการศึกษา

งานโครงการพัฒนาทักษะ
และงานประกันคุณภาพการศึกษา

044-272827 ต่อ 16

         
   

นางสาวศิราณี  กรมโพธิ์
นักวิชาการศึกษา

งานวิชาการและวารสารราชพฤกษ์
044-272827 ต่อ 14

  นางสาวนิตรา  น้อยภูธร
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน
044-272827 ต่อ 17
 


นายศิริพงษ์  บริสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์
โครงการรายวิชา
044-272827 ต่อ 13

         
   

นางสาวชลดา  พ้นภัย
นักวิชาการศึกษา

งานตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
และเผยแพร่งานวิจัย

044-272827 ต่อ 15
  นางสาวเกศินี  ทองมาก
นักวิชาการบัญชี

งานพัสดุ
044-272827 ต่อ 17
  นางสาวนภาพร  ช้างสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล
044-272827 ต่อ 12
         
         

 

วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2562