มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการปรับปรุงหลักสูตร


แบบฟอร์มโครงการปรับปรุงหลักสูตร  PDF/Word
ตัวอย่างโครงการปรับปรุงหลักสูตร     Word
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการพัฒนาหลักสูตร   PDF/Word

วันที่เผยแพร่ 13 มกราคม 2564