มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3/2561

ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

      -

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 
วันที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่