มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2/2561

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (ไม่มีสอบ)
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ภาคพิเศษ - ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

วันที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่