มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3/2561

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (ไม่มีสอบ)
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ไม่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้)

 

วันที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่