มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2/2562

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู 

 

วันที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่