มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3/2562 (นักศึกษาเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563)

ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 
(นักศึกษาเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563)

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 
วันที่เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่