มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1/2562

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู

 

วันที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่