มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1/2562

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

วันที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่