มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ทุกระดับ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดตารางเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2564สำคัญ
👉การดึงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ในระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังมีเรียนรายวิชานักศึกษาสามารถดำเนินการ ได้ระหว่างวันที่ 18-26 กันยายน 2564
👉การลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ให้นักศึกษาดึงรายวิชาตามแผนการเรียนที่จัดให้ (นักศึกษา ป.โท ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษฯ ให้ลบรายวิชาภาษาอังกฤษออก) และให้เลือกการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบงวดเดียว เนื่องจากนักศึกษาได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในวันรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

👉นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง 081-7899610 และเข้าร่วมกลุ่มไลน์คลิกที่นี่


👉การเข้าระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 64   ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา  รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชน 

👉นักศึกษารหัส 63 ที่ยังมีเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ และสามารถแสดงความจำนงค์ขอลงทะเบียนภาคนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ ได้ตามแบบฟอร์มออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่แจ้งหน้าเว็บไซต์ เมนูแบบฟอร์ม

👉รูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบในกลุ่มไลน์ห้องของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
 
วันที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin