มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มคำร้องอื่นๆ


 

1) ดาวน์โหลด คำร้องทั่วไป

2) ดาวน์โหลด คำร้องขอโอนรายวิชา

3) ดาวน์โหลด คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ

4) ดาวน์โหลด คำร้องขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น

5) ดาวน์โหลด คำร้องขอแก้ไข I,(ร)   /   ดาวน์โหลด คำร้องขอสอบปลายภาค กรณีขาดสอบปลายภาคเรียน (M)

6) ดาวน์โหลด คำร้องขอลาพักการเรียน (บว.1)

7) ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
(นศ.ที่ขอคืนสภาพฯ ต้องเสนอมาพร้อมคำร้องลาพักการเรียน (ข้อ 6) ตามจำนวนเทอมที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยเขียนเทอมละ 1 ใบ)

8) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอใช้ห้องและโสตทัศนูปกรณ์

9) ดาวน์โหลด การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ

10) ดาวน์โหลด แบบบันทึกสอนแทน/สอนชดเชย ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

11) ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับค่าวิทยากร)

12) ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารและอื่น ๆ ยกเว้นค่าวิทยากร)

13) ดาวน์โหลด รายงานการเดินทาง

14) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 

15) ดาวน์โหลด คำร้องขอลาออก (คร.4)

16) แบบฟอร์มออนไลน์ ขอชำระค่าบำรุงการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาตามหลักสูตร

17) ดาวน์โหลด ขอชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลัง

18) ขอชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลังเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไฟล์ PDF   (ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิกที่นี่)
 (ใช้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอชำระเงินค่าเทอมล่าช้า เทอม 3/63 และเทอม 1/64 เท่านั้น)

19) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอออกหนังสือ ไฟล์ PDF  (ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิกที่นี่)
(ใช้สำหรับขอผู้เชี่ยวชาญ , ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ , ขอเก็บข้อมูล , ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา , อื่นๆ) 

20) ดาวน์โหลด ใบมอบฉันทะ

21) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบัตรค่าประกันของเสียหาย (สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ ลาออก)

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2562