มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์ม/คำร้องอื่นๆ


 

1) คำร้องทั่วไป

2) คำร้องขอโอนรายวิชา

3) คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ

4) คำร้องขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น

5) คำร้องขอแก้ไข I,(ร)

6) คำร้องขอลาพักการเรียน (บว.1) 

7) บันทึกข้อความ ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (นศ.ที่ขอคืนสภาพฯ ต้องเสนอมาพร้อมคำร้องลาพักการเรียน (ข้อ 6) ตามจำนวนเทอมไม่ได้ลงทะเบียน โดยเขียนเทอมละ 1 ใบ)

8) แบบฟอร์มการขอใช้ห้องและโสตทัศนูปกรณ์

9) การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ

10) แบบบันทึกสอนแทน/สอนชดเชย ระดับบัณฑิตศึกษา

11) ใบสำคัญรับเงิน(สำหรับค่าวิทยากร)

12) ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารและอื่น ๆ ยกเว้นค่าวิทยากร)

13) รายงานการเดินทาง

14) บันทึกข้อความ

15) คำร้องขอลาออก (คร.4)

16) ขอชำระค่าบำรุงการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาตามหลักสูตร

17) ขอชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลัง

18) ขอชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลัง  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ใช้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอชำระเงินค่าเทอมล่าช้า เทอม 2/62 และเทอม 3/62 เท่านั้น)

19) คำร้องขอออกหนังสือ (ผู้เชี่ยวชาญ,ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง,ขอเก็บข้อมูล,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, อื่นๆ) (ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด)

20) ใบมอบฉันทะ

21  แบบฟอร์มบัตรค่าประกันของเสียหาย (สำหรับนักศึกษา)

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2562