มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
ระดับบัณฑิตศึกษา
 ปีการศึกษา 2566 

สอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 น.
==Download==แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์

การสอบภาษาอังกฤษจะแบ่ง เป็น 3 กลุ่ม S1 S2 และ S3
==Download==การสอบภาษาอังกฤษ กลุ่ม S1-รายชื่อและแนวปฏิบัติ
     ประกอบด้วย 
             1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลำดับ 1-30-ภาคพิเศษ
             2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม-ภาคปกติ
             3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม-ภาคพิเศษ
             4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
             5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา-ภาคพิเศษ
             6. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-ภาคพิเศษ

==Download==การสอบภาษาอังกฤษ กลุ่ม S2-รายชื่อและแนวปฏิบัติ
     ประกอบด้วย
             1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลำดับ 31-60-ภาคพิเศษ
             2.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน-ภาคปกติ
             3.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน-ภาคพิเศษ

==Download==การสอบภาษาอังกฤษ กลุ่ม S3-รายชื่อและแนวปฏิบัติ
     ประกอบด้วย
             1.  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์-ภาคปกติ
             2.  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์-ภาคพิเศษ
             3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา-ภาคปกติ
             4.  สาขาวิชาภาษาไทย-ภาคพิเศษ
             5.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ
 
วันที่เผยแพร่ 07 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin