มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา


รายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

👉ดาวน์โหลดน์จรรยาบรรณนักวิจัย 

 ทุนสนับสนุนงานวิจัย  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป << คลิกอ่านประกาศ 

📣 ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 คลิกดูประกาศที่นี่ 
ดาวน์โหลดสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อ 2 (ด้านล่าง) กรอกข้อมูลในสัญญาทุนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และอาจารย์ประธานสาขาลงนามในสัญญาทุนให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ  (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ  (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
3 อากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง (ติดสัญญาต้นฉบับ 1 ดวง และติดสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ดวง)
4 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ 1 ฉบับ (แนบสัญญาต้นฉบับ บัญชีกรุงศรีฯ ที่ยังไม่ปิด)

หมายเหตุ
*ไม่ต้องลงวันที่ในใบสำคัญรับเงิน
**หากไม่ส่งสัญญาทุนตามวันที่ประกาศระบุในแต่ละรอบถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนฯ


👉 ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2566 คลิกดูประกาศที่นี่
👉 ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2565 คลิกดูประกาศที่นี่
👉 ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2565 คลิกดูประกาศที่นี่
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2564 คลิกดูประกาศที่นี่ 
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2564 คลิกดูประกาศที่นี่
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2563 คลิกดูประกาศที่นี่ 
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2563 คลิกดูประกาศที่นี่

👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2562 คลิกดูประกาศที่นี่
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2562 คลิกดูประกาศที่นี่
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2562 คลิกดูประกาศที่นี่
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2561 คลิกดูประกาศที่นี่
👉ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2561 คลิกดูประกาศที่นี่

👉ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อรับเช็ค ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (ห้องการเงิน) คลิกดูประกาศที่นี่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

ดาวน์โหลด : ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย    
(นักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์แล้ว สามารถยื่นคำร้องเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ฉบับแก้ไขหลังสอบโครงร่างฯแล้ว 1 ฉบับ พร้อมใบสมัคร)

 

สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
ระดับปริญญาโท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ระดับปริญญาเอก
(ขอความกรุณาห้ามแก้ไขไฟล์สัญญาเด็ดขาด ถ้าต้องการพิมพ์ให้ใช้ไฟล์ PDF มีโปรแกรมในการพิมพ์ใน PDF ห้ามดาวน์โหลดมาแล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ WORD เด็ดขาด) 
แบบฟอร์มสัญญาทุนฯ สำหรับผู้ที่สมัครและมีรายชื่อตามประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ แต่ละภาคการศึกษาให้กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบฟอร์มสัญญา 2 ชุด ซึ่งรวมอยู่ในไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดแล้ว มีสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด 

👉เตรียมเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 2.1 และ 2.2 ให้เรียบร้อย 
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ  
(แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ  (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
2.3 อากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง (ติดสัญญาต้นฉบับ 1 ดวง และติดสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ดวง)
2.4 
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ 1 ฉบับ (แนบสัญญาต้นฉบับ บัญชีกรุงศรีฯ ที่ยังไม่ปิด)*
*กรอกรายละเอียดของตนเองในสัญญาทุน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประธานสาขาวิชาลงนามในสัญญาทุนให้ครบถ้วน
และส่งสัญญาทุนได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดเวลาในประกาศแต่ละภาคการศึกษา หากไม่ส่งสัญญาทุนตามประกาศระบุในแต่ละรอบถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน
**ไม่ต้องลงวันที่ในใบสำคัญรับเงิน

 ดาวน์โหลด : แบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว และทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์เสร็จตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือตามที่ระบุในคำร้องขอขยายระยะเวลาทุน) ให้นักศึกษาส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย และสำเนาหน้ากิตติกรรมประกาศ จำนวน 1 ชุด, สำเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 

ดาวน์โหลด : คำร้องเพื่อขออนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว แต่มีประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน เนื่องจากไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนได้)
 

ดาวน์โหลด : บันทึกข้อความขอยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว แต่มีประสงค์จะขอยกเลิกทุนเนื่องจากได้รับทุนจากแหล่งอื่น/ไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนได้หรือกรณีอื่นๆ) ให้นักศึกษาส่งบันทึกข้อความขอยกเลิกทุนฯ และสำเนาคู่ฉบับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ชุด


 

วันที่เผยแพร่ 08 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin