มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลปีการศึกษา 2560


สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  (ส.ค. 2560 - ก.ค. 2561)
ปฏิทิน มคอ.   
ภาคการศึกษาที่ 1/2560    ภาคการศึกษาที่ 2/2560

- เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
 
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จบการศึกษาปี 2559  (ใช้ตอบประกันปีการศึกษา 2560)
     - ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
     - คณะครุศาสตร์
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
มคอ.3 รายวิชาภาษอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
              = สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
มคอ.5 รายวิชาภาษอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 


 

 
วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin