มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คู่มือนักศึกษา


👉สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 
== ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ==

 👉สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 
== ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ==


👉สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
== ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ==


👉สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
== ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ==
อ่าน E-book


👉สำรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
== ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ==
อ่าน E-book

 


 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2563