มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประกันคุณภาพการศึกษา


 

ผลงานนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2563
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  (ส.ค. 2561 - ก.ค. 2562)
ปฏิทิน มคอ.   
ภาคการศึกษาที่ 1/2561    ภาคการศึกษาที่ 2/2561

สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  (ส.ค. 2560 - ก.ค. 2561)
ปฏิทิน มคอ.   
ภาคการศึกษาที่ 1/2560    ภาคการศึกษาที่ 2/2560

- เกณฑ์การประเมิณ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
 
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จบการศึกษาปี 2559  (ใช้ตอบประกันปีการศึกษา 2560)
     - ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
     - คณะครุศาสตร์
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
มคอ.3 รายวิชาภาษอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
              = สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
มคอ.5 รายวิชาภาษอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 


 

 
วันที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin