มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลปีการศึกษา 2564


- จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราคงอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2565)

- จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อัพเดทข้อมูล 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564
     - คณะครุศาสตร์
               ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
               ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

               ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
               ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
               ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
               ป.โท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
               ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
               ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
               ป.โท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
               ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
               ป.โท สาขาวิชาคณิตศาตร์ศึกษา
     - คณะวิทยาการจัดการ
               ป.เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               ป.โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
               ป.โท สาธารณสุขศาสตร์
วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin