มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


รายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักศึกษาที่ประสงค์ยื่นขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ/นานาชาติ ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนฯ ส่วนที่ 1  และยื่นแบบฟอร์มและแนบหลักฐานตามที่ระบุ ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ก่อนนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

👉เงื่อนไขในการขอรับทุนฯ งานประชุมวิชาการฯ จะต้องมีการเผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) เท่านั้น!!!
👉ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
วันที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2566