มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติ
พ.ศ. 2457 การฝึกหัดครูได้เริ่มในมณฑลนครราชสีมา เมื่อกระทรวงธรรมการให้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมูลสามัญ (ป.) ในโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลนครราชสีมา โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู
พ.ศ. 2466 กระทรวงธรรมการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมที่ข้างวัดโพธิ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมูลสามัญ (ป.) และประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดนครราชสีมา” เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
พ.ศ. 2481 ย้ายไปอยู่แทนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และในปี พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลโนนสูง”  เปิดสอน 3 หลักสูตรได้แก่ ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และประโยคครูมูล (ม.) 
พ.ศ. 2490 ย้ายเข้ามาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา” ในปี พ.ศ. 2495 ได้ยุบเลิกหลักสูตรเดิม 3 หลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) จนถึงปี พ.ศ. 2497 จึงเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) 
พ.ศ. 2502 ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) ต่อจากระดับ ป.กศ. 
พ.ศ. 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงขยายการผลิตครูถึงระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
พ.ศ. 2520 เริ่มโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) แล้วพัฒนามาเป็นโครงการ จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ในปัจจุบัน 
พ.ศ. 2527 เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาในระดับอนุปริญญาและขยายถึงระดับปริญญาตรีในระยะต่อมา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2537 เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” สามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
พ.ศ. 2541 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท (ระดับบัณฑิตศึกษา)
พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 อันเป็นผลให้สถาบันราชภัฏนครราชสีมาเปลี่ยนไปเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
พ.ศ. 2549 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาเอก จนมาถึงปัจจุบัน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร แบ่งเป็น

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
- สาขาวิชาชีพครู / Graduate Diploma Program in Teaching Profession  (คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามคุรุสภากำหนด)

ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต / Master of Education
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / Master of Arts
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / Master of Science
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต / Master of Public Health
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / Master of Business Administration
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / Master of Public Administration
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต / Master of Accountancy


ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / Doctor of Philosophy
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต / Doctor of Business Administration
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต / Doctor of Public Health

 

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล

 

ปรัชญา
คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำทางปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนระบบการจัดการการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนกระบวนการในการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. บริหารจัดการระบบสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2562