มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางสอบนักศึกษา


ตารางสอบปลายภาค (รายวิชา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปี 2563
=ยังไม่มีข้อมูล=

 
นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2563 เป็นต้นไป
ภาคปกติ กำหนดการสอบปลายภาค วันที่ 29 มี.ค.-9 เม.ย. 2564
ภาคพิเศษ กำหนดการสอบปลายภาค วันที่ 15-16 พ.ค. 2564 (ตารางสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
  ปริญญาเอก
  ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  ภาคปกติ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
  ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
  ปริญญาโท
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
  ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
  ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ภาคปกติ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
  ภาคพิเศษ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ป.บัณฑิต
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู
   

 

วันที่เผยแพร่ 01 พฤศจิกายน 2563