มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางสอบนักศึกษา


ตารางสอบปลายภาค (รายวิชา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

นักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปี 2563

=ยังไม่มีข้อมูล=

 
นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2563 เป็นต้นไป

การจัดสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ตามประกาศ มารตการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
บัณฑิตวิทยาลัยจึงไม่มีการจัดตารางสอบให้เหมือนทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา

 
  ปริญญาเอก
  ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  ภาคปกติ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ปริญญาโท
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
  ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
  ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ภาคปกติ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ภาคพิเศษ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ป.บัณฑิต
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู
   

 

วันที่เผยแพร่ 01 พฤศจิกายน 2563