มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มออนไลน์ แสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์


แบบฟอร์มออนไลน์แสดงความจำนงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

นักศึกษาภาคปกติ คลิกที่นี่
ระยะเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2566  

และเริ่มเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินได้
ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566
โดยไม่เสียค่าปรับ
 
ปฏิทินการศึกษา 2/2565 (ภาคปกติ)
 
 
นักศึกษาภาคพิเศษ คลิกที่นี่
ระยะเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2566  

และเริ่มเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินได้
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2566
โดยไม่เสียค่าปรับ
 
ปฏิทินการศึกษา 2/2565 (ภาคพิเศษ)
 

 

วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562