มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์ม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565


รายการ รูปแบบไฟล์ PDF รูปแบบไฟล์ Word
👉Time Line การปรับปรุงหลักสูตร 2565 คลิกดาวน์โหลด  
👉ตัวอย่างโครงการปรับปรุงหลักสูตร คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด
👉Template มคอ.2 คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด
👉แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการพัฒนาหลักสูตร คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด
👉เอกสารเกี่ยวกับ OBE (26-3-64) คลิกดาวน์โหลด  
     

 
วันที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2564