มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการศึกษา


คำชี้แจง : เนื่องจากภาคเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาที่เข้าเรียน ใน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะทับซ้อนกัน
ดังนั้น : จึงให้นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง


กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2563-2565 => คลิกดาวน์โหลดที่นี่
 

 นศ. เข้าเรียนก่อนปี 2563 นศ. เข้าเรียนปี 2563 เป็นต้นไป
ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2/2563 (เทอมปัจจุบัน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 
ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2/2563 (เทอมปัจจุบัน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 

 

กำหนดการ
หมายเหตุ : กำหนดการโดยละเอียด ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้จากปฏิทินการศึกษาด้านบน

นศ. เข้าเรียน ก่อน ปี 2563 (ภาคพิเศษ) นศ. เข้าเรียน ปี 2563 เป็นต้นไป (ภาคพิเศษ)
- เปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563 27 ก.พ. - 27 มิ.ย. 2564
- ชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 1
 
27 ก.พ. - 4 เม.ย. 2564
(หากเลยกำหนดจะมีค่าปรับวันละ 50 บาท)
- ยื่นขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 27 ก.พ. - 18 เม.ย. 2564
- ชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 และ นศ. ที่ยื่นลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
นศ. ที่ไม่มีเรียนรายวิชาแล้วและยื่นลงทะเบียน วพ./ภพ. จะชำระเงินได้ในงวดที่ 2
1-30 พ.ค. 2564
(หากเลยกำหนดจะมีค่าปรับวันละ 50 บาท)
- วันสุดท้ายของการชำระเงินงวดที่ 2 และ นศ. ที่ยื่นลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
หากเลยกำหนด นศ. ต้องยื่นลาพักการเรียน/ยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้า
6 มิ.ย. 2564
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพักการเรียน 
ยื่นขออนุมัติหัวข้อ วพ./ภพ. บ.1
ยื่นขอสอบโครงร่าง วพ./ภพ. บ.2 (สอบ 3 บท)
ยื่นขอสอบ วพ./ภพ. บ.6 (สอบจบ)
13 มิ.ย. 2564


 
- สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา 26-27 มิ.ย. 2564
- เปิดภาคเรียน ที่ 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) 10 ก.ค. 2564
- เปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563 9 ม.ค. - 16 พ.ค. 2564
- ชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 1
 
9 ม.ค. - 14 ก.พ. 2564
(หากเลยกำหนดจะมีค่าปรับวันละ 50 บาท)
- ยื่นขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 9 ม.ค. - 21 ก.พ. 2564
- ชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 และ นศ. ที่ยื่นลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
นศ. ที่ไม่มีเรียนรายวิชาแล้วและยื่นลงทะเบียน วพ./ภพ. จะชำระเงินได้ในงวดที่ 2
6 มี.ค. - 18 เม.ย. 2564
(หากเลยกำหนดจะมีค่าปรับวันละ 50 บาท)
- วันสุดท้ายของการชำระเงินงวดที่ 2 และ นศ. ที่ยื่นลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
หากเลยกำหนด นศ. ต้องยื่นลาพักการเรียน/ยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้า
25 เม.ย. 2564
 
- วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพักการเรียน 
ยื่นขออนุมัติหัวข้อ วพ./ภพ. บ.1
ยื่นขอสอบโครงร่าง วพ./ภพ. บ.2 (สอบ 3 บท)
ยื่นขอสอบ วพ./ภพ. บ.6 (สอบจบ)
2 พ.ค. 2564


 
- สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา 15-16 พ.ค. 2564
- เปิดภาคเรียน ที่ 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)
นศ. ป.บัณฑิต รุ่น 7 ไม่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน รอติดตามกำหนดการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 อีกครั้ง
10 ก.ค. 2564
 
 
ภาคปกติ
- เปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563 30 พ.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2564
- สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา 29 มี.ค. - 9 เม.ย. 2564
- เปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 19 ก.ค. 2564
วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin