มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการศึกษา


คำชี้แจง : เนื่องจากภาคเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาที่เข้าเรียน ใน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะทับซ้อนกัน
ดังนั้น : จึงให้นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง

 

 
ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
(สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
(สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต รุ่น 9 และนักศึกษาใหม่
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566 ทุกระดับ)
1/2566 🔊ดาวน์โหลด
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดซ้อมรับปริญญา
(เปิดเทอม 17 ก.ค. 66)

ประกาศเลขที่ 0059/2566  ลงวันที่ 28 ส.ค. 66
🔊ดาวน์โหลด
(เปิดเทอม 23 ก.ย. 66)

ประกาศเลขที่ 0060/2566  ลงวันที่ 29 ส.ค. 66
ดาวน์โหลด
(เปิดเทอม 15 ก.ค. 66)

ประกาศเลขที่ 0045/2566  ลงวันที่ 28 มิ.ย. 66
3/2565 -ไม่มีการจัดการเรียนการสอน- ดาวน์โหลด
(เปิดเทอม 15 ก.ค. 66)
 
2/2565 ดาวน์โหลด
(เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยและวันเริ่มต้นสอบปลายภาค)
ณ วันที่ 20 ธ.ค. 65
*เปิดเทอม 19 ธ.ค. 65*
ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต รุ่น 8 (ตกค้าง)
*เปิดเทอม 11 ก.พ. 66*
*ยกเลิกประกาศที่ 0010/2566 ลว 18 ม.ค. 66*
*โดยให้ใช้ประกาศที่ 0020/2566 ลว 18 เม.ย. 66 แทน
เนื่องจากหยุดสัปดาห์เลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม*
 
ดาวน์โหลด
(เฉพาะ ป.บัณฑิต รุ่น 9 เท่านั้น)

*เปิดเทอม 17 ธ.ค. 65*
 
1/2565 ดาวน์โหลด (เปลี่ยนแปลง)
ยกเลิกประกาศเลขที่ 0026/2565
ดาวน์โหลด 
สำหรับนักศึกษา ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต รุ่น 8 (ประกาศเลขที่ 0049/2565) 

ยกเลิกประกาศเลขที่ 0027/2565
 
ดาวน์โหลด (เฉพาะ ป.บัณฑิต รุ่น 9) (เปลี่ยนแปลง)
ยกเลิกประกาศเลขที่ 0025/2565
 
3/2564 -ไม่มีการจัดการเรียนการสอน- ดาวน์โหลด  
2/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
1/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
3/2563 -ไม่มีการจัดการเรียนการสอน- ดาวน์โหลด  
2/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
1/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin