มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปี 2563
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2563 เป็นต้นไป
ปริญญาเอก ปริญญาเอก
นักศึกษาปริญญาเอกที่เข้าเรียนก่อน ปี 2563 ไม่มีเรียนรายวิชาแล้ว ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ให้นักศึกษายื่น บ.12 เพื่อแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ปริญญาโท ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นักศึกษาปริญญาโท เข้าเรียนก่อน ปี 2563 ที่ไม่มีตารางเรียนรายวิชาแล้ว ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ให้นักศึกษายื่น บ.11 (วิทยานิพนธ์) บ.13 (ภาคนิพนธ์) เพื่อแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  
  ปริญญาโท
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 6 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
  ภาคปกติ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   
  ป.บัณฑิต
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7
    
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin