มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เปิดภาคเรียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เปิดภาคเรียนวันที่ 18 กันยายน 2564

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ปริญญาเอก ปริญญาเอก
ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   
  ปริญญาโท
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ไม่มีเรียนรายวิชา ให้นักศึกษายื่นลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ เทอม 1/2564
ได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหน้าเว็บไซต์ เมนูแบบฟอร์ม)
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   
  ป.บัณฑิต
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8
  รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน ป.บัณฑิต
   
   
   
    
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin