มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
เปิดภาคเรียนวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

 
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
เปิดภาคเรียนวันที่ 3 กันยายน 2565
สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ รหัส 64 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ป.บัณฑิต รุ่น 9 ภาคพิเศษ เปิดภาคเรียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ รหัส 65 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 
ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ป.บัณฑิต รุ่น 9 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ไม่มีเรียนรายวิชา) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 9
ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ไม่มีเรียนรายวิชา) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ไม่มีเรียนรายวิชา) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
  ปริญญาโท  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย (ไม่มีเรียนรายวิชา) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ไม่มีเรียนรายวิชา) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรมมดิจิทัล ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไม่มีเรียนรายวิชา) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรมมดิจิทัล
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ป.บัณฑิต  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบัญชี
    ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
     
     


 
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin