มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2566
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับนักศึกษา ป.โท ป.เอก ที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2566
ภาคการศึกษาที่ 2/2566
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 10 และนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ทุกระดับ
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่ 👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่

ปริญญาโท 

ป.บัณฑิต 
ภาคพิเศษ - หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 1 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 10 หมู่ 1-6
  รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
   
  ปริญญาโท 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 26 หมู่ 1-2
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 22 หมู่ 1-2
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 5
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 23 (เข้า 2/2566)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รุ่น 7 (เข้า 2/2566)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รุ่น 16
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 7
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 14
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่น 12
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 21 หมู่ 1-2
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 16
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 12 หมู่ 1-2
  ภาคพิเศษ - บัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 2 (เข้า 2/2566)
   
  ปริญญาเอก
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 10 หมู่ที่ 1 และ 2
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 8
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น 4
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 7
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 5 หมู่ที่ 1 และ 2
   
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2566  (ภาคปกติ)
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 12 ธันวาคม 2566
  ปริญญาเอก
  ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 
  ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7
  ปริญญาโท
  ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 23
  ภาคปกติ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 22
  ภาคปกติ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่นที่ 7
  ภาคปกติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12
   


 
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin