มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
เปิดภาคเรียนวันที่ 13 ธันวาคม 2564
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
เปิดภาคเรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ภาคปกติ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   
  ปริญญาโท 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรมมดิจิทัล
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
(ไม่มีเรียนรายวิชา ให้นักศึกษายื่นลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ เทอม 2/2564
ได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหน้าเว็บไซต์
เมนูแบบฟอร์มออนไลน์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ไม่มีเรียนรายวิชา ให้นักศึกษายื่นลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ เทอม 2/2564
ได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหน้าเว็บไซต์
เมนู
แบบฟอร์มออนไลน์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์)
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   
  ป.บัณฑิต 
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8
  รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน ป.บัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ให้หัวหน้าห้อง/ตัวแทนห้อง ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาคการศึกษา ที่ 2/2564 
   
   
   
    
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin