มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางเรียนนักศึกษา


ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ภาคปกติ)
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ทุกระดับ
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ภาคพิเศษ)
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ทุกระดับ
👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่ 👉ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คลิกที่นี่
ปริญญาโท  ปริญญาโท 
ภาคปกติ- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 26 หมู่ 1-2
ภาคปกติ- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 27 หมู่ 1-2 (นักศึกษาใหม่ 2567)
ภาคปกติ- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 22 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 22 หมู่ 1-2
ภาคปกติ- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 23 (นักศึกษาใหม่ 2567) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 23 หมู่ 1-2 (นักศึกษาใหม่ 2567)
ภาคปกติ- สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่นที่ 8 (นักศึกษาใหม่ 2567) ภาคพิเศษ - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 23
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รุ่น 7
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รุ่น 8 (นักศึกษาใหม่ 2567)
ภาคปกติ- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ภาคพิเศษ - สาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 6 (นักศึกษาใหม่ 2567)
ภาคปกติ- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 21 หมู่ 2
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 22 (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รุ่น 16
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รุ่น 17 (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 8 (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 14
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 15
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 16
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 12 หมู่ 1-2
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 13 (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ภาคพิเศษ - บัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 2 
  ภาคพิเศษ - บัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 3 (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ปริญญาเอก
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 10 หมู่ 2
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 11 (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 7
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 5 หมู่ 1 และ 2
  ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 6 (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 9 หมู่ 1 (ไทย) หมู่ 2 (จีน) (นักศึกษาใหม่ 2567)
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
  ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 10 หมู่ 1-6
   


 
วันที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin