มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลปีการศึกษา 2561


การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  (ส.ค. 2561 - ก.ค. 2562)
ปฏิทิน มคอ.   
ภาคการศึกษาที่ 1/2561    ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

- เกณฑ์การประเมิณ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
 
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และ ป.บัณฑิต ที่จบการศึกษาปี 2560  (ใช้ตอบประกันปีการศึกษา 2561)
     - ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
     - คณะครุศาสตร์
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
มคอ.3 รายวิชาภาษอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
              = สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
มคอ.5 รายวิชาภาษอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 


 

 
วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin