มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลปีการศึกษา 2565


- จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราคงอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566)

- จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อัพเดทข้อมูล 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566)

- แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


- สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565


ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565
     - คณะครุศาสตร์
               ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.)
               ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.)
               ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ศศ.ม.)
               ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               ป.เอก สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (ปร.ด.)
               ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ศศ.ม.)
               ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาภาษาไทย (ค.ม.)

     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ปร.ด.)
               ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาคณิตศาตร์ศึกษา (ค.ม.)

               ป.โท สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (วท.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.)

     - คณะวิทยาการจัดการ
               ป.เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.)
               ป.โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาบัญชี (บช.ม.)

     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
               ป.เอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

               ป.โท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่เผยแพร่ 06 มิถุนายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin