มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท


👉 ดาวน์โหลด รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร


✅ภาคปกติ   เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาเรียนวันจันทร์-ศุกร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
✅ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว


👉หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)


👉หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)


👉หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)


👉หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

✅ภาคปกติ   เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์   ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
✅ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว


👉 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)


👉 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 
 

👉 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รุ่นแรก 
✅ภาคปกติ   เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์   ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
✅ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562