มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

👉 คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

✅ภาคปกติ   เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
✅ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

👉หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)

👉หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)

👉หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

👉หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

✅ภาคปกติ   เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์   ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
✅ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

👉หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

👉หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 


 

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562