มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท


ดาวน์โหลด รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปีการศึกษา) 
ภาคปกติ เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท (4 ภาคการศึกษา) สำหรับผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท (6 ภาคการศึกษา) สำหรับผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว


👉หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม./M.Ed.)


👉หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม./M.A.)


👉หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม./M.B.A.)


👉หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม./M.P.A.)

 


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

ภาคปกติ เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว


👉 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม./M.Sc.)


👉 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม./M.P.H.)

 
 

👉 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม./M.Acc.)
หลักสูตรใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รุ่นแรก 
ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว
 


 

 

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562