มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอก👉 ดาวน์โหลด รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

✅ ภาคปกติ   เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาเรียนวันจันทร์-ศุกร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท (9 ภาคการศึกษา)
✅ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว


👉 รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 


👉 รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)


👉 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)


 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562