มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอกดาวน์โหลด รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปีการศึกษา) 
ภาคปกติ เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
✅ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท (9 ภาคการศึกษา)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

👉 รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด./Ph.D.) 


👉 รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด./D.B.A.)


👉 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด./Dr.P.H.)


 

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562