มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์ม การขอสำเร็จการศึกษา


 

1) คำร้องขอจบการศึกษา, ขอ Transcript (คร.2)

2) คำร้องใบสำคัญรับเงินค่าประกันของเสียหาย (คำร้องนี้ดำเนินการหลังจากประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว)นศ.ที่ให้จัดส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์  สรุปรายการวันที่ 23 ธันวาคม 2564  จัดส่งวันที่ 30 ธันวาคม 2564
นศ.ที่ให้จัดส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์  สรุปรายการวันที่ 28 มีนาคม 2565  จัดส่งวันที่ 29 มีนาคม 2565

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2562