มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์ม การขอสำเร็จการศึกษา


 

1) คำร้องขอจบการศึกษา, ขอ Transcript (คร.2)

2) คำร้องใบสำคัญรับเงินค่าประกันของเสียหาย (คำร้องนี้ดำเนินการหลังจากประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว)

 

การตรวจสอบการส่งพัสดุ คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (คร.2) พร้อมรูปถ่าย จำนวน 4 ใบ
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2562