มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางสอบโครงร่าง/สอบภาคนิพนธ์,วิทยานิพนธ์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65H2101203 นายซิงเหว่ย เหอ (Mr. Xingwei He) 25 มีนาคม 2567
65H2101204 นายห่าว หยาง (Mr. Hao Yang) 25 มีนาคม 2567
64H2102101 นางปาริฉัตร นริศยาพร 15 ธันวาคม 2566
61H0103102 นางรุ่งทิวา พลชำนิ 06 ธันวาคม 2565
63H0103101 นางนิภาพร บั๊คตัน 06 ธันวาคม 2565
63H0103201 นายเฉลิมศักดิ์ มาอยู่ 02 พฤศจิกายน 2565
63H0103102 นายธีรวุฒิ รักกลาง 02 พฤศจิกายน 2565
63H0103202 นางนุชรินทร์ ชาพันดุง 18 ตุลาคม 2565
59H0103104 นางอันน์อตินุช ขจรโกวิทย์ 08 กุมภาพันธ์ 2565
61H0103101 นางสาวฐิตาพร จบสัญจร 06 กรกฎาคม 2564
57H0103101 นางสาวปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน 07 ธันวาคม 2563
58H0103101 นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจ 07 ธันวาคม 2563
58H0103104 นางวรรณภา ตระกูลกิตติ 07 ธันวาคม 2563
59H0103103 นางสาวดอกไม้ ชินโคตร 19 ตุลาคม 2563
59H0103107 พันเอกหญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร 19 ตุลาคม 2563
59H0103101 นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง 17 ธันวาคม 2562
59H0103102 นางดวงรัตน์ พวงสมบัติ 24 กันยายน 2562
59H0103105 นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา 24 กันยายน 2562
59H0103106 พระชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน 24 พฤษภาคม 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
66C0102104 นางสาวอรวรรณ หย่นครบุรี 17 เมษายน 2567
65D0102107 นางสาวพัทธนันท์ เชื่อฟัง 17 เมษายน 2567
65D0102116 นายศุภกฤษณ์ มาพะเนาว์ 31 มกราคม 2567
65D0102103 นางสาวจารวนีย์ แซ่ฉั่ว 31 มกราคม 2567
65D0102112 นางสาวศศิมา พงศ์ศิวกร 31 มกราคม 2567
65D0102111 นางสาววันวิสา นาฬิเกย์ 31 มกราคม 2567
65D0102101 นางสาวกนกกาญจน์ โทแก้ว 15 ธันวาคม 2566
65D0102113 นายกิตติภัทร รุนกระโทก 15 ธันวาคม 2566
65D0102110 นางสาววรารัตน์ คชรินทร์ 14 ธันวาคม 2566
65D0102108 นางสาวภรัณยา เอ็นดู 14 ธันวาคม 2566
65D0102119 นายจินดาชาติ แก้วกระบิล 14 ธันวาคม 2566
65D0102104 นางสาวชรินทร์ดา อุทัยรัตน์ 14 ธันวาคม 2566
65D0102118 นางปรียาภรณ์ หงษ์ทอง 14 ธันวาคม 2566
65D0102115 นายนิติภูมิ โด่งพิมาย 08 ธันวาคม 2566
65D0102117 นางสาวปภัสรา เครือละม้าย 08 ธันวาคม 2566
65D0102102 นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณะ 08 ธันวาคม 2566
65D0102109 นางสาวมินตรา กร่อยกระโทก 08 ธันวาคม 2566
65D0102105 นางสาวนฤมล สิงห์สกล 08 ธันวาคม 2566
61D0103118 นายชัยพงศ์ ถนอมชาติ 15 พฤษภาคม 2566
64D0102122 นางสาวอภิญญา สดสร้อย 25 มกราคม 2566
64D0102107 นางสาวดวงใจ มุงขุนทด 25 มกราคม 2566
64D0102125 นายจตุพัฒน์ อำภาพันธ์ 25 มกราคม 2566
64D0102104 นางสาวจุรีภรณ์ จงอุ้มกลาง 25 มกราคม 2566
64D0102114 นางสาวปริมประภา หลักเพ็ชร์ 24 มกราคม 2566
64D0102121 นางสาวสายธาร อุโลก 24 มกราคม 2566
64D0102105 นางสาวชลธิชา เทียบสี 24 มกราคม 2566
64D0102111 นางสาวบุรัสกร พราหมณ์หิรัญ 23 มกราคม 2566
64D0102116 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์ จิ้มปุ้ย 23 มกราคม 2566
64D0102127 นายนันทวุฒิ ยอดขำ 23 มกราคม 2566
64D0102115 นางสาวยอดธิดา รุ่นใหม่ 23 มกราคม 2566
64D0102129 นายภาณุมาศ สาทวอน 23 ธันวาคม 2565
64D0102123 นางสาวอรวรรณ หย่นครบุรี 23 ธันวาคม 2565
64D0102118 นางสาววรรณนภา เปล้ากระโทก 22 ธันวาคม 2565
64D0102110 นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน 22 ธันวาคม 2565
64D0102112 นางสาวเบญจพรรณ ชมภูมาตย์ 22 ธันวาคม 2565
64D0102128 นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข 22 ธันวาคม 2565
60D0103103 นางสาวจุตินันท์ โตอ้น 16 ธันวาคม 2565
64D0102106 นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง 07 ธันวาคม 2565
64D0102109 นางสาวธัญธิดา เคลื่อนไธสง 07 ธันวาคม 2565
64D0102126 นายต้นตระกูล รุ่นใหม่ 07 ธันวาคม 2565
64D0102124 นางสาวเอมอร เสสจำเริญ 07 ธันวาคม 2565
64D0102113 นางสาวเบญจวรรณ เหงกระโทก 02 ธันวาคม 2565
64D0102102 นางสาวจันจิรา ชัยปัญญา 02 ธันวาคม 2565
64D0102117 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์ฉลาด 02 ธันวาคม 2565
64D0102101 นางสาวจตุพร เตร่พิมาย 02 ธันวาคม 2565
60D0103109 นางสาวเย็นฤดี ไวสุวรรณ 19 ตุลาคม 2565
63D0103116 นางนริสรา แสนโคตร 30 พฤศจิกายน 2564
63D0103113 นางสาวสินีนาฏ พีรจรูญรุ่งเรือง 30 พฤศจิกายน 2564
63D0103107 นางสาวพนิดา บานจูม 29 พฤศจิกายน 2564
63D0103109 นางสาวภาณิกา โพธิ์งาม 29 พฤศจิกายน 2564
63D0103111 นางสาวศศิมาภรณ์ ศรีสาระคาม 29 พฤศจิกายน 2564
63D0103114 นางสาวอรพินท์ ปลื้มสุด 29 พฤศจิกายน 2564
63D0103102 นางสาวญาดา พุฒาพิทักษ์ 26 พฤศจิกายน 2564
63D0103115 นางสาวปฐมาวดี ขวัญสันเทียะ 26 พฤศจิกายน 2564
63D0103108 นางสาวพรสุดา นิตย์ใหม่ 26 พฤศจิกายน 2564
62D0103121 นายธนากร โสภานุสนธิ์ 26 พฤศจิกายน 2563
62D0103115 นางสาวอภิญญา แจ่มเจริญ 26 พฤศจิกายน 2563
62D0103117 นางสาวอุษา จวนสูงเนิน 26 พฤศจิกายน 2563
62D0103111 นางสาวมุทิตา สงัดวงศ์ 25 พฤศจิกายน 2563
62D0103118 นายกฤษดา ยะแสง 25 พฤศจิกายน 2563
62D0103113 นางสาวสาวิตตรี พรหมบึงลำ 25 พฤศจิกายน 2563
62D0103107 นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค 25 พฤศจิกายน 2563
62D0103114 นางสาวเสาวภา เกียรติชัยภูมิ 24 พฤศจิกายน 2563
62D0103123 นายอาชวิน นิสสัยกล้า 24 พฤศจิกายน 2563
62D0103112 นางสาววรรณลักษณ์ ประสานเนตร 24 พฤศจิกายน 2563
62D0103101 นางสาวกานดา เจริญเตีย 12 พฤศจิกายน 2563
62D0103102 นางสาวจริยา จันทร์งาม 12 พฤศจิกายน 2563
58D0103120 นางสาวอมร เต็งกลาง 01 กรกฎาคม 2563
61D0103107 นางสาวนภัสภรณ์ ศรีบุญเรือง 22 พฤษภาคม 2563
61D0103117 นางอรวรรณ บัววิชัย 22 พฤษภาคม 2563
61D0103110 นางสาวปิยดา สมน้อย 23 ธันวาคม 2562
61D0103115 นางสาวสุนิตา วงศ์รสไตร 13 ธันวาคม 2562
61D0103108 นางสาวนุชจรีย์ ผิวแดง 12 ธันวาคม 2562
61D0103103 นางสาวโกลัญญา ลาภประเสริฐ 11 ธันวาคม 2562
61D0103119 นายสรกฤช พลาหาญวิชญ์ 11 ธันวาคม 2562
61D0103116 นางสาวอรนิชา อยู่ภักดี 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103102 นางเกสรา มหัทธนบุญนพ 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103113 นางสาวลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103112 นางสาวราชนก บรรหาร 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103105 นางสาวเจนจิรา อ่อนทองหลาง 21 พฤศจิกายน 2562
61D0103111 นางสาวพิมพ์เพชร ไปเจอะ 21 พฤศจิกายน 2562
61D0103104 นางสาวจิตติ์โศภิณ บุญเชิด 21 พฤศจิกายน 2562
60D0103118 นางสาวอารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร 25 มิถุนายน 2562
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65H2101302 นางสาวยูดัน จาง (Miss Yudan Zhang) 18 มีนาคม 2567
65H2101305 นายเหว่ยจุน ฉิน (Mr. Weijun Qin) 18 มีนาคม 2567
65H2101301 นางสาวเจีย หวัง (Miss Jie Wang) 11 มีนาคม 2567
65H2101304 นายหยวน เหยา (Mr. Yuan Yao) 11 มีนาคม 2567
64H2101109 นายสุริยา หึงขุนทด 17 กุมภาพันธ์ 2566
64H2101106 นายพิทวัส จำปา 17 กุมภาพันธ์ 2566
64H2101101 นางสาวพวงจินดา แดนพิมาย 17 กุมภาพันธ์ 2566
64H2101103 นางสาวรุ้งนภา สนพะเนาว์ 17 กุมภาพันธ์ 2566
64H2101105 นางสาวสุภาณี ชำนาญศรี 20 มกราคม 2566
64H2101102 นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 20 มกราคม 2566
64H2101107 นายสมพงษ์ คบด่านกลาง 19 มกราคม 2566
64H2101104 นางสาวฤทัยรัตน์ วิเศษศักดิ์ 19 มกราคม 2566
63H0101206 นายฐิติชัน ลุนสูงยาง 05 ตุลาคม 2565
63H0101207 นายวรณัฐ ทีบัวบาน 05 ตุลาคม 2565
63H0101201 นางปนัดดา ทีบัวบาน 05 ตุลาคม 2565
63H0101203 นางสาวพิศมัย พันดา 05 ตุลาคม 2565
63H0101105 นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์ 04 ตุลาคม 2565
63H0101104 นายปิยะณัฐ บ่อพิมาย 04 ตุลาคม 2565
63H0101101 นางปัญจรัศม์ ศุภรานนท์ 04 ตุลาคม 2565
63H0101205 นางสาวสิริรัตน์ บุญพูล 19 กรกฎาคม 2565
63H0101202 นางประติมา นพคุณ วัฒนศักดิ์ 19 กรกฎาคม 2565
63H0101204 นางศิริยา มานอก 19 กรกฎาคม 2565
63H0101102 นายกำเพลิง พันธุ์ดี 18 กรกฎาคม 2565
63H0101103 นายณัฐวุฒิ ธีรปรเมศวร์ 18 กรกฎาคม 2565
62H0101104 นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 17 ธันวาคม 2564
62H0101107 นายศิริชัย โอมฤก 17 ธันวาคม 2564
62H0101101 นางจุฬาลักษณ์ ยอดยิ่ง 06 ตุลาคม 2564
62H0101106 นายอภิชาติ คุยสูงเนิน 06 ตุลาคม 2564
62H0101105 นายอดุลย์รัก ดวงมา 06 ตุลาคม 2564
59H0101109 นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ 04 ตุลาคม 2564
61H0101102 นางรุ่งทิวา ลือสัตย์ 30 มีนาคม 2564
61H0101106 นายสรศักดิ์ ศรีนัครินทร์ 05 กุมภาพันธ์ 2564
57H0101113 นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา 16 ธันวาคม 2563
57H0101101 นางกัณธิมา น้อยวงษ์ 16 ธันวาคม 2563
61H0101101 นางสาวจิราภรณ์ บุญสงค์ 16 ธันวาคม 2563
61H0101104 นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร 16 ธันวาคม 2563
59H0101110 นายภูริชัย ต่ายเกิด 09 พฤศจิกายน 2563
61H0101201 นายคมสัน วัฒนรัตน์ 02 ตุลาคม 2563
59H0101102 นางสาวศศิธร หมั่นกระโทก 19 มิถุนายน 2563
61H0101103 นางวิจิตรา นวนันทวงศ์ 02 มีนาคม 2563
61H0101105 นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 02 มีนาคม 2563
61H0101107 พันตำรวจโทสาคร เขจรรักษ์ 02 กุมภาพันธ์ 2563
59H0101108 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 02 พฤศจิกายน 2562
59H0101111 นายวานิส เพียนอก 02 พฤศจิกายน 2562
57H0101105 นางสิตา ฟูตระกูล 13 สิงหาคม 2562
59H0101101 นางสาวรสริน อาจไธสง 30 มิถุนายน 2562
59H0101105 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ 30 มิถุนายน 2562
59H0101104 นางแสงอรุณ บุญศรี 30 มิถุนายน 2562
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0801102 นางพัชรี ควบพิมาย 05 กุมภาพันธ์ 2567
65D0801103 นางสาวภรณี ศรีกงพาน 05 กุมภาพันธ์ 2567
65D0801106 นายวรวัฒน์ เครือคำ 05 กุมภาพันธ์ 2567
65D0801101 นางสาวนันท์นภัส กำไรเงิน 05 กุมภาพันธ์ 2567
65D0801108 นายอรรศราวุธ บุตรเทศ 05 กุมภาพันธ์ 2567
64D0801104 นางสาวชลธิรา ชนภัณฑารักษ์ 23 พฤศจิกายน 2566
64D0801116 นายสุวัฒน์ มูลสาร 12 กรกฎาคม 2566
64D0801110 นางสาววาสนา ไขพันดุง 10 กรกฎาคม 2566
64D0801113 นายไกรสร ประเสริฐสันติสุข 10 กรกฎาคม 2566
64D0801114 นายบัญชา สุขตะคุ 10 กรกฎาคม 2566
64D0801115 นายสถาพร หมั่นคง 10 กรกฎาคม 2566
64D0801105 นางสาวฐิตินันท์ เกตุพงษ์ 23 มีนาคม 2566
64D0801103 นางสาวจิตรา บรรดิษฐภักดิ์ 30 มกราคม 2566
64D0801101 นางสาวกังสดาน จัดโพธิ์ 30 มกราคม 2566
64D0801102 นางสาวกานต์ชนก เกษประทุม 30 มกราคม 2566
64D0801107 นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา 27 มกราคม 2566
64D0801108 นางสาวบุศรินทร์ อัตรสาร 27 มกราคม 2566
64D0801106 นางสาวณัฎฐญา ไทยกลาง 27 มกราคม 2566
62D0601102 นางสาวดวงจันทร์ บุญเฮ่า 17 พฤศจิกายน 2565
63D0601202 นายประสิทธิ์ ศรีผดุง 10 สิงหาคม 2565
60D0602105 นางสาวพจนีย์ ผาสุขดี 18 พฤษภาคม 2565
63D0601102 นางสาวสุพัตรา หงษ์คำ 18 พฤษภาคม 2565
63D0601103 นายวรายุส คตวงค์ 17 กุมภาพันธ์ 2565
62D0601104 นางสาววรัญญา หล่อพัฒนเกษม 11 กุมภาพันธ์ 2564
61D0601105 นางสาวพัชรี ดามาพงษ์ 11 มกราคม 2564
62D0601108 นายวิษณุ ปิ่นคำ 11 มกราคม 2564
62D0601107 นายวัชรากรณ์ เพ็งขุนทด 08 มกราคม 2564
62D0601101 นางสาวกรรณิกา บัวทะเล 19 ธันวาคม 2563
62D0601103 นางสาวรัชนีกร คัชมา 19 ธันวาคม 2563
61D0601106 นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง 19 มิถุนายน 2563
61D0601109 นายพัชรพล ไม้พลวง 07 พฤษภาคม 2563
61D0601103 นางสาวนัยนาภรณ์ จันทรา 07 พฤษภาคม 2563
61D0601107 นางสาวอารีย์ ฤทธิ์สนธ์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601104 นางสาวพรรทิพย์ ขัดทรายขาว 29 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601101 นางสาวธัญลักษณ์ วิชัย 25 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601108 นายพลภัทร เครือคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601102 นางสาวนงลักษณ์ อิสันเทียะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
60D0602105 นางสาวพจนีย์ ผาสุขดี 09 กรกฎาคม 2562
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0202102 นายสมานชาญ จันทร์เอี่ยม 18 มีนาคม 2567
61D0202112 นายเอกนันท์ ราชเกษร 13 มิถุนายน 2566
63D0202103 นางสาวอรอนงค์ เดชชัยภูมิ 19 ธันวาคม 2565
62D0202102 นายทินกร สุขขุนทด 18 ตุลาคม 2565
60D0202109 ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ หาญเสนา 09 สิงหาคม 2565
61D0202103 นางสาวเจนจิรา มุ่งคีมกลาง 11 กรกฎาคม 2565
63D0202101 นางสาวพิชชาพร กิ่งโพธิ์ 07 มิถุนายน 2565
61D0202108 นางสาววราภรณ์ ทานคำ 30 มีนาคม 2565
61D0202106 นางสาวบุสดี ดุสิตา 23 มีนาคม 2565
61D0202104 นางสาวดารินทร์ ได้พร 05 ตุลาคม 2564
61D0202110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา โนนคล้อ 04 ตุลาคม 2564
61D0202111 นายคม งอนสำโรง 04 ตุลาคม 2564
60D0202102 นางสาวเบญจวรรณ บุ้งกระโทก 23 กรกฎาคม 2564
62D0202103 นายภูธเนศ ม่วงราม 23 กรกฎาคม 2564
61D0202203 นางสาวเรณู หนำจันทึก 22 ตุลาคม 2563
60D0202105 นางสาวรจนา เชื้อโคกกรวด 10 มิถุนายน 2563
60D0202106 นายดุสิต ทองสุขนอก 21 เมษายน 2563
60D0202101 นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ 26 พฤศจิกายน 2562
60D0202104 นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด 27 สิงหาคม 2562
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0303101 นางสาวขวัญจิรา นามเกียรติ 02 ตุลาคม 2566
65D0303102 นางสาวจุฑามาศ จำปา 02 ตุลาคม 2566
65D0303109 นางสาวอัจฉรา สงวนพงษ์ 02 ตุลาคม 2566
65D0303106 นางรัยลา โอ่งเจริญ 18 สิงหาคม 2566
65D0303107 นางสาวสุภาพร อุ่นคำ 18 สิงหาคม 2566
65D0303104 นางสาวธนพร หมายรอกลาง 16 สิงหาคม 2566
65D0303108 นางสาวอมลวรรณ แก้วหนู 16 สิงหาคม 2566
65D0303110 นายศิวดล ประพันธ์พิบูลย์ 29 กรกฎาคม 2566
64D0303108 นางสาวสุรยา สุขสงกลาง 29 กรกฎาคม 2566
64D0303109 นายวรฉัตร แก้วกูร 12 ตุลาคม 2565
64D0303102 นางสาวนวพรรษ พันธ์สุข 12 ตุลาคม 2565
64D0303105 นางสาวศิรินิสา แสนบุตร 12 ตุลาคม 2565
64D0303106 นางสาวสุภัทตรา แซมตะคุ 07 ตุลาคม 2565
64D0303101 นางสาวกันยกร เนาว์ขุนทด 07 ตุลาคม 2565
64D0303107 นางสาวสุภามาศ ปาลศรี 07 ตุลาคม 2565
63C0303104 นายอภิวัฒน์ ถือมาลา 02 พฤศจิกายน 2564
63D0303110 นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 27 ตุลาคม 2564
63D0303101 นางสาวคำใส สายศรี 27 ตุลาคม 2564
63C0303103 นายชนพัฒน์ อภิชาติเกรียงไกร 12 ตุลาคม 2564
63C0303101 นางสาวธนพรรณ กฤษเชิด 08 ตุลาคม 2564
63D0303109 นายสมลักษณ์ สุขกำเนิด 07 ตุลาคม 2564
63D0303108 นายมนัส คลาพิมาย 07 ตุลาคม 2564
63C0303102 นายกษมา โรจนดิษฐ์ 06 ตุลาคม 2564
63D0303102 นางสาวพัทยา ธุระกิจ 06 ตุลาคม 2564
63D0303104 นางสาวสาลินี ผิวเพ็ง 05 ตุลาคม 2564
63D0303106 นายธวัชชัย บุตรงาม 05 ตุลาคม 2564
62D0303105 นางสาวสุนีย์ นิ่มกลาง 23 กันยายน 2563
62D0303104 นางสาวพัชรา กูบโคกกรวด 23 กันยายน 2563
62D0303107 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ 23 กันยายน 2563
62D0303101 นางสาวเขมจิรา ธรรมสอน 23 กันยายน 2563
62D0303106 นางสาวอุไรวรรณ บ่อพิมาย 16 กันยายน 2563
62D0303102 นางปัทมา บุตรพรม 16 กันยายน 2563
62D0303103 นางสาวปิยะนุช ซอดนอก 16 กันยายน 2563
61D0303103 นางวันเพ็ญ หาหอม 16 กันยายน 2562
61D0303106 นายชาญธาดา วิกรมพุฒิธนากร 16 กันยายน 2562
61D0303105 นายดุสิต แก้วดอนรี 15 กันยายน 2562
61D0303102 นางสาวนราภรณ์ เหงี่ยมโพธิ์ 15 กันยายน 2562
61D0303104 Mr. Nguyen Van Ngoc 15 กันยายน 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64D0105103 นางสาวฌลาวรวรรณ มาตา 11 มกราคม 2567
60D0107110 นางสาวเรือนแก้ว บุญโถน 02 เมษายน 2564
60D0107103 นางชลัญธร ตรียมณีรัตน์ 02 เมษายน 2564
59D0107106 นางพาสุข บุญแต่ง 02 เมษายน 2564
60D0107111 นางสาวสุชัญญา งามผิว 19 มีนาคม 2564
58D0107104 นางสาวไพลิน กึนพันธ์ 19 มีนาคม 2564
60D0107112 นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง 17 มีนาคม 2564
62D0107102 นางสาวทิพย์วรรณ เทียมกระโทก 17 มีนาคม 2564
59D0107112 นายสรพงษ์ เปรมวิริยานนท์ 10 มีนาคม 2564
61D0107101 นางสาวกนกอร โพธิ์ศรี 10 มีนาคม 2564
61D0107108 นายอนุวิทย์ เทียมกระโทก 10 มีนาคม 2564
60D0107101 นางสาวจรรย์นภรณ์ วงศ์พระราม 10 มีนาคม 2564
62D0107106 พระมหาภูมิภัทร สิริจันทกุล 10 กุมภาพันธ์ 2564
62D0107101 นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา 10 กุมภาพันธ์ 2564
62D0107103 นางสาวนันทิกา สิงห์ทอง 10 กุมภาพันธ์ 2564
59D0107102 นางสาวจิตรลดา จิตพิมาย 10 กุมภาพันธ์ 2564
62D0107104 นางสาวอัจฉรา สถานรัมย์ 21 พฤษภาคม 2563
62D0107105 นางอุ้มพร จำเริญสุข 21 พฤษภาคม 2563
61D0107105 นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย 10 มกราคม 2563
60D0107104 นางสาวณลิณี จักสาร 19 กันยายน 2562
60D0107106 นางสาวนพอนงค์ กิตติเมธิน 19 กันยายน 2562
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0601114 นายวรวัฒน์ เครือคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
59D0601103 นางสาวปาริชาต รุจาคม 20 กันยายน 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60D0801107 นางสาวราตรี อุไรพันธ์ 17 ธันวาคม 2562
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63C0302104 นายภูมิ ภู่ศิริ 07 พฤษภาคม 2567
61D0302115 นายปัญสภาคิณทธิ์ ฉัตราไชยศิริญ 07 พฤษภาคม 2567
65D0302106 นางสาวณิชญา พรสี่ 09 กุมภาพันธ์ 2567
65D0302101 นางสาวกมลทิพย์ นวมโคกสูง 09 กุมภาพันธ์ 2567
65D0302105 นางสาวณัชชา รัตนพิทักษ์ 09 กุมภาพันธ์ 2567
65D0302102 นางสาวกวินนาถ พาจันทึก 09 กุมภาพันธ์ 2567
65D0302104 นางสาวจุรีรัตน์ สารติ 09 กุมภาพันธ์ 2567
64D0302108 นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม 31 พฤษภาคม 2566
64D0302111 นายปิยะพฤกษ์ พฤกษชาติ 30 พฤษภาคม 2566
64D0302101 นางสาวธันย์ชนก มัญจกาเภท 14 มีนาคม 2566
64D0302109 นางสาวสาวิตรี สุวรรณปักษ์ 14 มีนาคม 2566
64D0302102 นางสาวนภัสสร วัฒนศฤงคาร 14 มีนาคม 2566
64D0302104 นางสาวระวี บุตรช่วง 14 มีนาคม 2566
64C0301101 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์ 06 ธันวาคม 2565
64D0302103 นางสาวนฤดี ชื่นชมคุณ 29 สิงหาคม 2565
64D0302107 นางสาวศรันญา ตั้งนารี 29 สิงหาคม 2565
63C0302101 นางสาวณัชชา ชาญศิลป์ 09 พฤษภาคม 2565
63D0302105 นายคณพศ ทองนวล 09 พฤษภาคม 2565
61D0302110 นางสาวสุพัตรา สุภาพ 05 กรกฎาคม 2564
60D0302107 นางสาวตามตะวัน ตุมอญ 05 กรกฎาคม 2564
61D0302108 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิสาขา 25 พฤษภาคม 2564
61D0302106 นางสาวพรรณผกา บุญเผย 25 พฤษภาคม 2564
62D0302110 นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต 27 เมษายน 2564
61D0302105 นางสาวธูปทอง วรเท่า 27 เมษายน 2564
62D0302111 นายวัชรพล แก้วศรีนวม 27 เมษายน 2564
62D0302107 นางสาวเอนโดเร้น อิกโก โอยิโบเช่อ (Miss Endurance Igho Oyibochia) 30 มีนาคม 2564
61D0302109 นางสาวศิรดา สังข์สุวรรณ 30 มีนาคม 2564
61D0302112 นางสาวอภิญญา ประจำเมือง 30 มีนาคม 2564
62D0302103 นางสาวภัคธาดา พลเกื้อกูล 19 กุมภาพันธ์ 2564
62D0302106 นางสาวอารีรัตน์ ผดุงชนม์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
62C0302102 นายสุธีรัช กาวี 08 ตุลาคม 2563
62C0302101 นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์ 08 ตุลาคม 2563
61D0302101 นางสาวช่วย กู่ (Miss Cui Gu) 19 ธันวาคม 2562
60D0302108 นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติ 19 ธันวาคม 2562
60D0302106 นางสาวฑิพาพรรณ นุชมี 19 ธันวาคม 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0101204 นางสาวณัฐธยาน์ เพชรกลับ 26 ธันวาคม 2566
65D0101210 นางสาวพิมพ์สุดา พัฒนภูมิชัย 26 ธันวาคม 2566
65D0101203 นางสาวจุฑามาศ ชารัมย์ 26 ธันวาคม 2566
65D0101224 นายธนชัย สิงห์วงค์ 26 ธันวาคม 2566
65D0101130 นายสุชานนท์ ชูวังวัด 26 ธันวาคม 2566
65D0101114 นางสาวรัตติกาล พัดค้อ 25 ธันวาคม 2566
65D0101127 นายพิทักษ์ เกณฑ์ขุนทด 25 ธันวาคม 2566
65D0101123 นายณัฐกฤตา ศิริพัฒนสกุลชัย 25 ธันวาคม 2566
65D0101129 นายวุฒิชัย แสนอุบล 25 ธันวาคม 2566
65D0101221 นายเชาวลิต แก้ววิเชียร 22 ธันวาคม 2566
65D0101116 นางสาวศศิวิมล จันทสุข 22 ธันวาคม 2566
65D0101208 นางสาวประภาภรณ์ จันทรทีประ 22 ธันวาคม 2566
65D0101219 นายกรรณพล เหิมขุนทด 08 ธันวาคม 2566
65D0101226 นายพรภวิษย์ บาทขุนทด 08 ธันวาคม 2566
65D0101111 นางสาวภัสรินธร ถิขุนทด 08 ธันวาคม 2566
65D0101103 นางสาวจิดาภา กึ่งสำโรง 08 ธันวาคม 2566
65D0101220 นายชินดนัย ผลเจริญ 08 ธันวาคม 2566
65D0101107 นางสาวผกามาศ เพชรกระโทก 20 ตุลาคม 2566
65D0101218 นางสาวอุไรวรรณ ทางพุดซา 20 ตุลาคม 2566
65D0101215 นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ 20 ตุลาคม 2566
65D0101105 นางสาวธนัญญา นวนกระโทก 31 สิงหาคม 2566
65D0101225 นายปฏิธาน คณานุรักษ์ 31 สิงหาคม 2566
65D0101110 นางสาวพิราภรณ์ นนท์พละ 31 สิงหาคม 2566
65D0101119 นางสาวอุไรวรรณ วงศรีเฮ้า 31 สิงหาคม 2566
65D0101205 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา จันทีนอก 30 สิงหาคม 2566
65D0101202 นางสาวเกศศินี ฝ่ายจำปา 30 สิงหาคม 2566
65D0101223 นายทิชากร นนท์พละ 30 สิงหาคม 2566
65D0101213 นางสาวเมษา กองราชา 30 สิงหาคม 2566
65D0101214 นางสาวรักชนก กุดนอก 30 สิงหาคม 2566
65D0101117 นางสุมาลี เฮงยศมาก 29 สิงหาคม 2566
65D0101124 นายณัฐสิทธิ์ วราวิกสิต 29 สิงหาคม 2566
65D0101128 นายมุนี เฮงยศมาก 29 สิงหาคม 2566
65D0101206 นางสาวนริศรา กาฬเพ็ญ 29 สิงหาคม 2566
65D0101115 นางสาววรวลัญช์ พัววิสิทธิ์ 29 สิงหาคม 2566
65D0101113 นางสาวรมย์รวินท์ ประสงใด 28 สิงหาคม 2566
65D0101112 นางสาวมัญชุภร ทิพย์โภชน์ 28 สิงหาคม 2566
65D0101109 นางสาวพิชญาภา แผลงศร 28 สิงหาคม 2566
65D0101121 นายคณิน เทียมทัน 28 สิงหาคม 2566
65D0101118 นางสาวอรวรรณ เทียมทัน 28 สิงหาคม 2566
65D0101228 นายวรเชษฐ์ นาดี 25 สิงหาคม 2566
65D0101212 นางสาวมณีรัตน์ พัฒศรี 25 สิงหาคม 2566
65D0101211 นางสาวพิลาวรรณ สะอวยสะพุ 25 สิงหาคม 2566
65D0101207 นางสาวนลินีย์ กุดกังวล 25 สิงหาคม 2566
65D0101216 นางสาววิชชุตา กีไพบูลย์ 24 สิงหาคม 2566
65D0101209 นางสาวพัชราภา กุณพรม 24 สิงหาคม 2566
65D0101230 นายสุเมธา วาปีเตา 24 สิงหาคม 2566
65D0101108 นางสาวพนิดา จัดกระโทก 24 สิงหาคม 2566
65D0101217 นางสาวสุพิชชา มหิพันธ์ 21 สิงหาคม 2566
65D0101104 นางสาวชิดชนก ชำนาญยุทธภูมิ 21 สิงหาคม 2566
65D0101227 นายพีรพล ชำนาญกุล 21 สิงหาคม 2566
65D0101102 นางสาวกิติญา แก้วสว่าง 21 สิงหาคม 2566
65D0101125 นายธนกร นามวิชัย 21 สิงหาคม 2566
65D0101120 นายกฤษดา พันไชย 16 สิงหาคม 2566
65D0101222 นายณัฐภัค ภักดีณรงค์ 16 สิงหาคม 2566
65D0101126 นายธนเทพ ทิฆัมพรธีรวงศ์ 16 สิงหาคม 2566
65D0101122 นายชุติเดช สุภารัตน์ 16 สิงหาคม 2566
65D0101201 นางสาวกรกมล แถบเงิน 16 สิงหาคม 2566
64D0101104 นางสาวชุติกาญจน์ บุญลี 16 สิงหาคม 2565
64D0101123 สิบตำรวจโทกิตติศักดิ์ นาทอง 16 สิงหาคม 2565
64D0101120 นางสาวเสาวลักษณ์ วิลัยลักษณ์ 16 สิงหาคม 2565
64D0101118 นางสาวสุธีธาร คำโคกกรวด 16 สิงหาคม 2565
64D0101112 นางสาวภิศิษฐา เพลียขุนทด 16 สิงหาคม 2565
64D0101129 นายสุรชัย จิตรเพียรค้า 15 สิงหาคม 2565
64D0101115 นางศศิรดา ยนพักตร์ 15 สิงหาคม 2565
64D0101116 นางสาวสมจิตร หงษ์ษา 15 สิงหาคม 2565
64D0101106 นางสาวนริศรา วิจารณ์จิตร 15 สิงหาคม 2565
64D0101102 นางสาวจิตราพร คำภูเขียว 15 สิงหาคม 2565
64D0101128 นายสมโชค ไชยดี 11 สิงหาคม 2565
64D0101110 นางสาวปุณยาพร กุลดา 11 สิงหาคม 2565
64D0101121 นางสาวแสงระวี แนวสวัสดิ์ 11 สิงหาคม 2565
64D0101122 นายกฤตเมธ เกิดบ้านเป้า 11 สิงหาคม 2565
64D0101105 นางสาวญาณิสา สมอเผื่อน 11 สิงหาคม 2565
64D0101124 นายคฑาวุธ ไชยคีนี 11 สิงหาคม 2565
64D0101113 นางลักษณ์นารา ตะลาโส 10 สิงหาคม 2565
64D0101103 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นรักคง 10 สิงหาคม 2565
64D0101108 นางสาวปัทมวรรณ พรมพุทธา 10 สิงหาคม 2565
64D0101117 นางสาวสุดารัตน์ ทุมมาโต 10 สิงหาคม 2565
64D0101114 นางสาววนิดา หยั่งบุญ 10 สิงหาคม 2565
64D0101101 นางสาวกัญยานี ปะริวันตา 05 สิงหาคม 2565
64D0101111 นางสาวภาริญา ทาบโลหะ 05 สิงหาคม 2565
64D0101127 นายปรัชญากรณ์ ชีพไธสง 05 สิงหาคม 2565
64D0101125 นายธรรมานุวัฒน์ ฝายสำโรง 05 สิงหาคม 2565
64D0101126 นายบุญเรือง เกียรตินอก 04 สิงหาคม 2565
64D0101109 นางปาริชาต เกียรตินอก 04 สิงหาคม 2565
64D0101119 นางสาวสุพรรษา มังคลาด 04 สิงหาคม 2565
64D0101107 นางสาวน้ำฝน มูลราช 04 สิงหาคม 2565
64D0101130 นายอัคคเดช สิมาตา 25 เมษายน 2565
63D0101118 นายกันตพงศ์ ล้ำเลิศ 11 ตุลาคม 2564
63D0101123 นายทองพูน ขยันจิตต์ 11 ตุลาคม 2564
63D0101124 นายเทพประสิทธิ์ คูณขุนทด 11 ตุลาคม 2564
63D0101129 นายมาธุสรณ์ ใจแน่น 11 ตุลาคม 2564
63D0101125 นายธนพงศ์ โรจนไพศาล 11 ตุลาคม 2564
63D0101119 นายจักรกฤษณ์ น้อยคำภา 08 ตุลาคม 2564
63D0101106 นางสาวพรสุดา ต่างประโคน 08 ตุลาคม 2564
63D0101128 นายพีระวุฒิ อุดมทรัพย์ 08 ตุลาคม 2564
63D0101113 นางสาวสุจิตพร ต่วนคำ 08 ตุลาคม 2564
63D0101127 นายประจักษ์ ฟักกระโทก 08 ตุลาคม 2564
63D0101115 นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน 07 ตุลาคม 2564
63D0101107 นางสาวปภาดา ชมภูวิเศษ 07 ตุลาคม 2564
63D0101105 นางสาวปุญญาพร ชาญธนวัฒน์กุล 07 ตุลาคม 2564
63D0101122 นายทนุสิทธิ์ ศรีศักดิ์นอก 07 ตุลาคม 2564
63D0101120 นายชวลิต สุขทวี 07 ตุลาคม 2564
63D0101103 นางสาวนิภาพร หาญยิ่ง 06 ตุลาคม 2564
63D0101111 นางสาววาสนา วงษ์ชาลี 06 ตุลาคม 2564
63D0101112 นางสาววิภาวรรณ เสาวพันธุ์ 06 ตุลาคม 2564
63D0101130 นายวุฒิชัย ดาบไธสง 06 ตุลาคม 2564
63D0101126 นายธนพล เปรมกมล 06 ตุลาคม 2564
63D0101116 นางสาวสุภักดิ์ศิริ แก้วมาพะเนา 05 ตุลาคม 2564
63D0101114 นางสาวสุธาทิพย์ ภูธรรมะ 05 ตุลาคม 2564
63D0101109 นางสาวมณีพร ศรีบุตร 05 ตุลาคม 2564
63D0101110 นางสาวรวิวรรณ ภุรายย้าว 05 ตุลาคม 2564
63D0101108 นางสาวพิมพ์พรรณ ปลื้มสูตร 05 ตุลาคม 2564
63D0101102 นางสาวณัฐริกา เวียงคำ 04 ตุลาคม 2564
63D0101121 ว่าที่ร้อยตรีโชคอนันต์ โชตินอก 04 ตุลาคม 2564
63D0101104 นางสาวปริตธญา แตงกระโทก 04 ตุลาคม 2564
63D0101117 นางสาวอุษา นาคเกี้ยว 04 ตุลาคม 2564
63D0101101 นางสาวจิตา นามอาษา 04 ตุลาคม 2564
62D0101118 นายฉัตรชัย รอดแก้ว 14 ธันวาคม 2563
62D0101104 นางสาวกัญญารัตน์ พูลแก้ว 14 ธันวาคม 2563
62D0101109 นางสาวศิวพร หร่ายสวัสดิ์ 14 ธันวาคม 2563
62D0101123 นายปุญญฤทธิ์ วิทยอุดม 14 ธันวาคม 2563
62D0101119 นายณัฐพัชรพล สู้สนาม 04 ธันวาคม 2563
62D0101129 นายศรัณย์ ยอดมงคล 04 ธันวาคม 2563
62D0101111 นางสาวสุพรรณวดี แท่นทอง 04 ธันวาคม 2563
62D0101113 นางสาวอลิสา ชั่งเลื่อย 04 ธันวาคม 2563
62D0101101 นางสาวกวินนา สร้อยสวัสดิ์ 03 ธันวาคม 2563
62D0101102 นางสาวกัญญภา ภูวิชัย 03 ธันวาคม 2563
62D0101116 นายกิตติคุณ ตันติกุล 03 ธันวาคม 2563
62D0101127 นายวัฒนปริญญ์ ช่างเกวียน 03 ธันวาคม 2563
62D0101110 นางสาวสุกัญญา กล้าหาญ 01 ธันวาคม 2563
62D0101108 นางสาวภัสรา ธงกระโทก 27 พฤศจิกายน 2563
62D0101124 นายพิชญ์พงศ์ บำรุงกลาง 27 พฤศจิกายน 2563
62D0101128 นายวิริยะ กินขุนทด 27 พฤศจิกายน 2563
62D0101122 นายธีรพันธุ์ ไกรจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2563
62D0101130 นายศุภณัฐ เล้าสุริพงศ์ 27 พฤศจิกายน 2563
62D0101120 นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด 06 พฤศจิกายน 2563
62D0101125 นายภาณุเดช กลิ่นกระโทก 06 พฤศจิกายน 2563
62D0101117 นายไกรราช แซ่ตั้ง 06 พฤศจิกายน 2563
62D0101121 นายแทนไท เทียบฤทธิ์ 06 พฤศจิกายน 2563
62D0101106 นางสาวปุญยวีร์ ทำดี 30 ตุลาคม 2563
62D0101114 นางสาวอัญภิชา ลี้เจริญรักษา 30 ตุลาคม 2563
62D0101103 นางสาวกัญญาณัฐ สันเต 30 ตุลาคม 2563
62D0101105 นางสาวบุษบา ไตรยขันธ์ 30 ตุลาคม 2563
62D0101126 ว่าที่ร้อยตรียอด เหลื่อมสีจันทร์ 29 ตุลาคม 2563
62D0101112 นางสาวสุภัสสร เฝือสูงเนิน 29 ตุลาคม 2563
62D0101107 นางสาวพิชต์ยาภรณ์ มียศสวัสดิ์ 29 ตุลาคม 2563
62D0101115 นางสาวอุไลภรณ์ คำปากกา 29 ตุลาคม 2563
61D0101105 นางสาวนิโลบล ชนะพะเนา 05 มิถุนายน 2563
61D0101102 นางสาวจิดาภา ศรีสังข์ 05 มิถุนายน 2563
61D0101110 นางสาวพิชา กั้วพรหม 05 พฤษภาคม 2563
61D0101120 นางสาวสุกัญญา ขุนโยธา 27 เมษายน 2563
61D0101129 นายอานันทชัย มานะดี 27 เมษายน 2563
61D0101107 นางสาวพรทิวา หลักคำ 23 เมษายน 2563
61D0101117 นางศิราณี ฤทธิเดช 23 เมษายน 2563
61D0101106 นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัติ 14 เมษายน 2563
61D0101104 นางสาวชาลิสา ชาญเขตรธรรม 14 เมษายน 2563
61D0101101 นางสาวแก้วตา มีสิทธิ์ 14 เมษายน 2563
61D0101127 นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็ง 14 เมษายน 2563
61D0101121 นางสาวสุภาณี ชำนาญศรี 13 เมษายน 2563
61D0101114 นางสาววรัญญา รักษาสุวรรณ 13 เมษายน 2563
61D0101115 นางสาววาสนา ทดไธสง 11 กุมภาพันธ์ 2563
61D0101113 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า 11 กุมภาพันธ์ 2563
61D0101112 นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 08 มกราคม 2563
61D0101123 นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล 08 มกราคม 2563
61D0101108 นางสาวพรพิมล แก้วอุทัศน์ 08 มกราคม 2563
61D0101126 นายวรวุฒ นมัสสิลา 07 มกราคม 2563
61D0101128 นายสุริยา หึงขุนทด 07 มกราคม 2563
61D0101109 นางสาวพักตร์วิภา บุญประสิทธิ์ 26 ธันวาคม 2562
61D0101122 นายกฤษฎา เจตน์จำนงค์ 26 ธันวาคม 2562
61D0101111 นางสาวรวีวรรณ นันทพันธ์ 23 ธันวาคม 2562
61D0101124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงลักษณ์ แก้วเนตร 23 ธันวาคม 2562
61D0101130 นายเอกสิทธิ์ สรรค์ประสิทธิ์ 23 ธันวาคม 2562
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63H0801103 นางสาวสุนิษา ธงจันทร์ 30 ตุลาคม 2566
60H0801101 นางสาวดวงทิพย์ ปานรักษา 08 สิงหาคม 2565
60H0801105 นายอิศริย์ เดชตานนท์ 08 สิงหาคม 2565
59H0801103 นางเพชรรัตน์ สุทธิเทพ 06 พฤษภาคม 2564
60H0801103 นางสาวเบญจวรรณ แบสิ่ว 26 พฤศจิกายน 2563
59H0801104 นายณัชภัค สถิตย์ธรรม 30 ตุลาคม 2563
58H0801101 นางชิตวรา บรรจงปรุ 08 ตุลาคม 2563
58H0801102 นางสาวปริษา ชาติวาณิชกุล 08 พฤษภาคม 2563
58H0801108 นายเมธี กีรติอุไร 08 พฤษภาคม 2563
58H0801104 นางสาวปารมิตา สุทธปรีดา เจริญตา 07 พฤษภาคม 2563
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63C0206101 นางสาวปฐมาวดี สีบานเย็น 10 มิถุนายน 2566
64D0206101 นางพัทธ์ธีรา โสมบันดิด 10 มิถุนายน 2566
62D0206104 นายพงษ์พัฒน์ พิมพ์ดี 15 กุมภาพันธ์ 2565
62D0206101 นางสาวพชรพรรณ ธุรานุช 15 กุมภาพันธ์ 2565
61D0206201 พันตรีหญิงฐิตารีย์ แสงสายัณห์ 05 กุมภาพันธ์ 2565
61D0206104 นายโกเมศ หัสรังค์ 13 มิถุนายน 2563
61D0206106 นายภัทร ยังวารี 13 มิถุนายน 2563
61D0206107 นายมานะ สลุบพล 13 มิถุนายน 2563
61D0206108 นายรัฐวินิจ ศรีสว่าง 13 มิถุนายน 2563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0103103 นางสาวสุญาดา แดนจอหอ 02 พฤษภาคม 2567
65D0103101 นางสาวกนกอร เปรมบำเรอ 02 พฤษภาคม 2567
61D0102113 นายยุทธภิวัฒน์ จบสัญจร 13 มีนาคม 2567
64D0103103 นางสาวนุชชาวีฐ์ โมงขุนทด 07 ธันวาคม 2565
64D0103104 นางสาวบงกชเพชร บุญนิยม 07 ธันวาคม 2565
64D0103107 นางสาวอัจฉริยา โพธิ์ศรี 07 ธันวาคม 2565
61D0102106 นางสาววรินยุพา หมั่นกิจ 08 กรกฎาคม 2564
59D0102104 นางสาวอัมพิกา ขอมเมืองปัก 02 มีนาคม 2564
61D0102105 นางสาวมารีนะฮ์ แวอาลี 21 มกราคม 2564
61D0102111 นายคณาธิป อุตส่าการ 12 ตุลาคม 2563
62D0102104 นางสาวรัตรวี เรียนพงศ์ชัย 30 สิงหาคม 2563
62D0102106 นายธวัชชัย จิตกล้า 30 สิงหาคม 2563
62D0102105 นางสาวสุดาฤดี เอี่ยมมาลา 30 สิงหาคม 2563
62D0102103 นางสาวเบญจมาศ ชายดี 30 สิงหาคม 2563
61D0102108 นางสาวศิริวิภา กุมปรุ 29 สิงหาคม 2563
59D0102101 นางสาวปนัดดา คล้องกาญ 29 สิงหาคม 2563
61D0102101 นางสาวกริ่งหยก หิรัญ 29 สิงหาคม 2563
60D0102105 นายพรเทพ กิ่งนอก 03 สิงหาคม 2563
60D0102101 นางสาวนฤมล ผ่องกุศล 03 สิงหาคม 2563
60D0102103 นางสาวสิณานันท์ มือขุนทด 03 สิงหาคม 2563
62D0102107 นายอำนวย ทวี 15 มิถุนายน 2563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0104108 นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี 14 พฤศจิกายน 2566
61D0104107 นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี 14 พฤศจิกายน 2566
61D0104105 นางสาวพรสุดา อาษากิจ 14 พฤศจิกายน 2566
61D0104106 นางสาวลลิดา ศรีจุดานุ 14 พฤศจิกายน 2566
61D0104109 นางสาวอาภรทิพย์ พิมโยธา 13 พฤศจิกายน 2566
65D0104105 นายณัฐพงษ์ เชื้อวงศ์ 13 พฤศจิกายน 2566
65D0104101 นางสาวนภาพร เบี้ยกระโทก 02 ตุลาคม 2566
65D0104104 นางสาวอนันตญา บุตรกุล 02 ตุลาคม 2566
64D0104106 นางสาวสุกัญญา เปลื้องไธสง 23 มกราคม 2566
65D0104108 นางสาวปวีณา โอดรัมย์ 23 มกราคม 2566
65D0104107 นางสาวขลิษา ขัดโพธิ์ 23 มกราคม 2566
63D0104108 นายปรีดา แท่นสำโรง 06 ตุลาคม 2565
64D0104107 นางสุทิศา ตอสกุล 06 ตุลาคม 2565
63D0104101 นางเจนจิรา สุทธิประภา 21 กุมภาพันธ์ 2565
63D0104102 นางสาวนันทพร งีสันเทียะ 21 กุมภาพันธ์ 2565
60D0104101 นางสาวขลิษา ขัดโพธิ์ 21 กุมภาพันธ์ 2565
63D0104103 นางสาวนิภาพร อินดีสี 24 มกราคม 2565
63D0104107 นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน 24 มกราคม 2565
63D0104105 นางสาววิลาวัลย์ ขวัญเมือง 20 ตุลาคม 2564
62D0104104 นายธีรภัทร ผลนา 18 พฤศจิกายน 2563
62D0104103 นางสาวสุนิสา ขวัญยืน 17 พฤศจิกายน 2563
62D0104101 นางสาวกัญจน์รัชต์ สุขกุล 17 พฤศจิกายน 2563
61D0104101 นางสาวจุรีพร นาคินี 08 กรกฎาคม 2563
61D0104103 นางสาวประภัสสร เจตะภัย 08 กรกฎาคม 2563
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0901111 นายสุธาวาส อินอัญชัญ 28 ธันวาคม 2563
61D0901110 นายศุภวัฒน์ พริ้งกระโทก 24 พฤศจิกายน 2563
61D0901105 นางสาวสิริพร สังข์ในเมือง 06 ตุลาคม 2563
61D0901101 นางสาวณัฐชยา พลมณี 06 ตุลาคม 2563
61D0901104 นางสมิตรา ทับหมื่นไวย 17 กรกฎาคม 2563
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64H0801102 นางสาวอณัญญา ลาลุน 18 เมษายน 2567
64H0801103 นายสุรศักดิ์ สุขสาย 19 มกราคม 2566
61H0601101 นางสาวภัทรกร จันทวร 07 ตุลาคม 2565
63G0601101 นายณัฐวุฒิ กกกระโทก 21 เมษายน 2565
61H0601103 นางสาววรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี 06 กันยายน 2564
61H0601102 นางยุภดี สงวนพงษ์ 14 ธันวาคม 2563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0106102 นางสาวชมพูนุช พานอิ่มมะเริง 05 เมษายน 2567
65D0106106 พระสกล วาสรัตน์ 05 เมษายน 2567
65D0106104 นายนรากร ชินพิมาย 05 เมษายน 2567
65D0106105 นายปรีชา ขอวางกลาง 09 มกราคม 2567
64D0106113 พระปลัดสิทธิพงศ์ พวงมาลัย 15 พฤศจิกายน 2566
64D0106105 นางสาวชลทัย พิชัยกาล 09 ตุลาคม 2566
64D0106104 นางสาวชนิดา แสงกล้า 30 สิงหาคม 2566
64D0106108 นางสาวปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ 30 สิงหาคม 2566
64D0106101 นางสาวกาญจนา ไสว 30 สิงหาคม 2566
64D0106110 นายเกียรติศักดิ์ ปุ่มแม้น 30 สิงหาคม 2566
64D0106106 นางสาวทัศนีย์ ระไหวนอก 29 สิงหาคม 2566
64D0106107 นางสาวธนัตดา มณีกระโทก 29 สิงหาคม 2566
64D0106103 นางสาวจุฬารักษ์ หนุนกระโทก 29 สิงหาคม 2566
63D0127107 นายกันติทัต จันทร์วิเศษ 17 ตุลาคม 2565
63D0127105 นางสาวศรวณีย์ ตรีเดช 29 สิงหาคม 2565
63D0127108 นายพุทธรัตน์ บุตรงาม 29 สิงหาคม 2565
63D0127101 นางสาวณิชาดา ดิษยบุญสุวรรณ 25 สิงหาคม 2565
63D0127106 นางสาวอัญธิชา บุดดาวงศ์ 23 สิงหาคม 2565
63D0127104 นางสาวนงลักษณ์ สุขทั่ว 23 สิงหาคม 2565
63D0127201 นางสาววชิราภรณ์ วิเศษนคร 23 สิงหาคม 2565
63D0127202 นางสาวหทัยภัทร สุทธิ 23 สิงหาคม 2565
62D0127115 พระปลัดศรายุทธ ดีนาน 16 กุมภาพันธ์ 2564
62D0127112 นายพิจิตร ชุมพลวงค์ 09 กุมภาพันธ์ 2564
62D0127101 นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์นาม 09 กุมภาพันธ์ 2564
62D0127105 นางสาวปานไพลิน ชาญสูงเนิน 22 ธันวาคม 2563
62D0127102 นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ 22 ธันวาคม 2563
62D0127109 นางสาวอัญวีณ์ ธีรสิริพัฒน์ 22 ธันวาคม 2563
62D0127108 นางสาวอภิญญา สืบมา 22 ธันวาคม 2563
62D0127107 นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์ 21 ธันวาคม 2563
62D0127103 นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์ 21 ธันวาคม 2563
62D0127110 นายประวิทย์ หล่อเภรี 21 ธันวาคม 2563
62D0127117 พระสมพงษ์ รุ่งพิรุณ 21 ธันวาคม 2563
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63G0203101 นายพงศ์ธร แสงชูติ 22 มีนาคม 2566
57H0203104 นายเจษฎา พรหมมา 08 เมษายน 2564
62H0203102 นางสาวสุรางคนา แสงผล 19 มีนาคม 2564
62H0203101 นางสาววทันญา อาบสุวรรณ 19 มีนาคม 2564
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63D0203101 นางสาววันวิสาข์ คำทวี 18 มกราคม 2566
63D0203102 นางสาวอังศุมา สุทธิอาจ 08 เมษายน 2564
59D0203102 นางสาวสุจิตราวรรณ ประจันบาล 08 เมษายน 2564
59D0203104 นายธัญญสิทธิ์ เกิดโภคทรัพย์ 08 เมษายน 2564
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63H0301102 นางสาวชนันท์ภัสส์ ศุภกุลวิชัย 03 พฤษภาคม 2566
63H0301109 นายเกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ 03 พฤษภาคม 2566
63H0301105 นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน 03 พฤษภาคม 2566
63H0301104 นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย 03 พฤษภาคม 2566
63H0301106 นางสาวโสภาพรรณ เชยกลิ่นเทศ 03 พฤษภาคม 2566
63H0301101 นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข 02 พฤษภาคม 2566
63H0301111 นายธีระวุฒิ วชิรมโนวาทย์ 02 พฤษภาคม 2566
63H0301103 นางสาวพรนิภา อุพลเถียร 02 พฤษภาคม 2566
63H0301115 นายอุทัย ขาวพ้วน 02 พฤษภาคม 2566
63H0301107 นางสาวอนงค์รัก จิระสกุลกิจ 02 พฤษภาคม 2566
63H0301114 พระครูสาธิตกิตติญาณ ยศฐาศักดิ์ 01 พฤษภาคม 2566
63H0301112 นายพนัส ชัยรัมย์ 01 พฤษภาคม 2566
63H0301113 นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ 01 พฤษภาคม 2566
63H0301108 นางสาวอารญา สุขหอม 01 พฤษภาคม 2566
63H0301110 นายจรัสพล ชนะสิทธิ์ 01 พฤษภาคม 2566

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0901118 นายอิทธิพล เวียงสันเทียะ 10 เมษายน 2567
65D0901117 ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย 10 เมษายน 2567
65D0901109 นางสาวสุกฤตา เก่าจอหอ 09 เมษายน 2567
65D0901104 นางสาวนันทวรรณ นมเกษม 09 เมษายน 2567
65D0901112 นายนันทภพ นมเกษม 09 เมษายน 2567
65D0901116 ว่าที่ร้อยโทสุทินทร์ โพธิ์นรินทร์ 09 เมษายน 2567
65D0901115 นายไพรัช พยุงกลาง 20 มีนาคม 2567
65D0901111 พระมหาธีระพงษ์ การะเกต 20 มีนาคม 2567
65D0901106 นางสาวภรปภัช เกินกลาง 20 มีนาคม 2567
65D0901110 นายธนกร อนุกูล 20 มีนาคม 2567
62D0901111 นายทวีทรัพย์ บุญนิวัฒน์ 20 มีนาคม 2567
64D0901106 นางสาวนุชจรี ยศภูมิมี 27 มิถุนายน 2566
64D0901111 พันตำรวจโทบวร สมบัติธีระ 27 มิถุนายน 2566
64D0901115 ว่าที่ร้อยตรีสายฟ้า สุณาอาตม์ 21 มิถุนายน 2566
64D0901113 พันจ่าอากาศเอกภิรมย์ ค้าสบาย 21 มิถุนายน 2566
64D0901114 นายวรพงศ์ บุตรสี 21 มิถุนายน 2566
64D0901107 นางสาวปณิตา ปัดทุม 21 มิถุนายน 2566
63D0901109 นายวิศววิชญ์ วงษ์ศรีเชียง 24 พฤษภาคม 2565
63D0901108 นายณัฐพล สะสมทรัพย์ 24 พฤษภาคม 2565
63D0901107 นางสาวหทัยรัตน์ หาญสมศรี 24 พฤษภาคม 2565
62D0901108 นายภานุวัฒน์ มิ่งจันทึก 27 เมษายน 2565
63D0901105 นางสาววรรณภา เสาร์สา 23 มีนาคม 2565
63D0901104 นางสาวรุ่งนภา พาระพันธ์ 23 มีนาคม 2565
63D0901106 นางสาวสุกาญดา นิระภัย 23 มีนาคม 2565
63D0901103 นางสาวพัชราภรณ์ โล่ห์นารายณ์ 22 มีนาคม 2565
63D0901102 นางเต็มดวง นมเกษม 22 มีนาคม 2565
63D0901101 นางสาวดารณี กิจสวัสดิ์ 22 มีนาคม 2565
63D0901110 นายสุรพงศ์ เหมือนใจ 22 มีนาคม 2565
62D0901104 นางสาวนิภาพรรณ มนจังหรีด 01 กรกฎาคม 2564
62D0901105 นางสาวสุจารี ทะมังกลาง 01 กรกฎาคม 2564
62D0901101 นางสาวจิตรา หมั่นกิจ 01 กรกฎาคม 2564
62D0901103 นางสาวธิดารัตน์ คำชัยวงษ์ 01 กรกฎาคม 2564
62D0901107 นายพลพินิจ อ่อนคำ 25 พฤษภาคม 2564
62D0901109 นายสมบัติ จันกวด 25 พฤษภาคม 2564
60D0901101 นายไตรเทพ ประสานชาติ 24 พฤศจิกายน 2563
61D0901109 พันตรีธงไชย สินศร 24 พฤศจิกายน 2563
61D0901103 นางสาวปทุมทิพย์ เหลาดี 14 กรกฎาคม 2563
61D0901102 นางสาวธมนวรรณ จันทร์โพธิ์ 14 กรกฎาคม 2563
61D0901106 นางสุจิตรา ดีดพิมาย 14 กรกฎาคม 2563
59D0901102 นางสาวคณัฐสนันท์ เฉลิมแสน 29 สิงหาคม 2562
58D0901103 นางสาวพัชรา วิวาโค 29 สิงหาคม 2562
59D0901101 นางสาวกุสุมา พาวขุนทด 28 พฤษภาคม 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0701206 นายซว่าย โหว (Mr. Shuai Hou) 17 พฤษภาคม 2567
65D0701115 นายหยงฉี หลี่ (Mr. Yongqi Li) 07 พฤษภาคม 2567
65D0701201 นางสาวเจียเหมย จาง (Miss Jiamei Zhang) 03 พฤษภาคม 2567
65D0701209 นายฉิงเซียน หลิว (Mr. Qingxian Lyu) 17 กุมภาพันธ์ 2567
65D0701112 นายชิวหยู โจว (Mr. Qiuyu Zhou) 17 กุมภาพันธ์ 2567
65D0701211 นายห่าว เฉิน (Mr. Hao Chen) 16 กุมภาพันธ์ 2567
65D0701212 นายฮุยซาน หวาง (Mr. Huisan Wang) 16 กุมภาพันธ์ 2567
65D0701205 นายฉาง หลิว (Mr. Shang Liu) 13 กุมภาพันธ์ 2567
65D0701213 นายไห่บิน หลี่ (Mr. Haibin Li) 06 กุมภาพันธ์ 2567
65D0701208 นายจื้อกัง หม่า (Mr. Zhigang Ma) 29 มกราคม 2567
65D0701106 นางสาวหงจิ้ง เฉิน (Miss Hongjing Chen) 24 มกราคม 2567
65D0701117 นายยู่ซิง ดู้ (Mr. Yuxing DU) 13 มกราคม 2567
65D0701105 นางสาวซี หลิน (Miss Xi Lin) 12 มกราคม 2567
65D0701102 นางสาวหลิวจุน หลี่ (Miss Liujun Li) 05 มกราคม 2567
65D0701104 นางสาวฉี เหวย (Miss Qi Wei) 18 ธันวาคม 2566
65D0701116 นายเยว่หมิง หลี่ (Mr. Yueming Li) 13 ธันวาคม 2566
65D0701111 นายฟางเฉิง หลิว (Mr. Fangcheng Liu) 27 พฤศจิกายน 2566
64D0701107 นายวงศ์ปกรณ์ ศิริภัทรสุนทร 20 ตุลาคม 2566
63D0801106 นายทินกร ทือกระโทก 28 สิงหาคม 2566
63D0801101 นางสาวกุลรดา ทอนสระน้อย 17 ตุลาคม 2565
63D0801104 นางสาวสิริวันทน์ มาพะเนาว์ 30 สิงหาคม 2565
62D0801113 นางสาวสุวภัทร นมเกษม 15 มิถุนายน 2565
59D0801104 นางสาวธนันญ์ภร สวยปาน 01 ตุลาคม 2564
60D0801104 นางสาวปิยนุช นามพุดซา 27 สิงหาคม 2564
59D0801106 นางปภาวดี ปูคะภาค 13 สิงหาคม 2564
62D0801108 นางวิจิตรา กาญจนวัฒนา 13 สิงหาคม 2564
62D0801109 นางสาวศศิพรรณ ลายจันทึก 09 กรกฎาคม 2564
62D0801114 นางสาวอุไรวรรณ ผันโพธิ์ 09 กรกฎาคม 2564
62D0801106 นางสาวเยาวภา ตรีพงษ์ 05 กรกฎาคม 2564
62D0801103 นางสาวนิตยา เติมเทียน 02 กรกฎาคม 2564
62D0801118 นางธัญธิตา กลิ่นกมล 02 กรกฎาคม 2564
62D0801102 นางดวงแข เปรี้ยวกระโทก 02 กรกฎาคม 2564
61D0801114 นายบรรเลง ไม้โคกสูง 01 กรกฎาคม 2564
62D0801107 นางสาววรัญญา มณฑา 01 กรกฎาคม 2564
62D0801112 นางสาวสุพัตรา วันทนีย์ศรี 01 กรกฎาคม 2564
62D0801110 นางสุจิตรา บรรณจิตร 30 มิถุนายน 2564
62D0801116 นายเดชรักษา ทัพทวี 30 มิถุนายน 2564
59D0801111 นายระฟ้า วงศ์วิวัฒนา 04 กุมภาพันธ์ 2564
61D0801107 นางสาวปณิชา นาคเปลื้อง 11 พฤศจิกายน 2563
59D0801112 นายอิทธิพล บุณยะวุฒกุล 09 กันยายน 2563
61D0801106 นางสาวฐิติมา ชัยบำรุง 14 สิงหาคม 2563
61D0801105 นางสาวชัชนาลัย ศรีหมื่นไวย์ 26 มิถุนายน 2563
61D0801110 นางสาวพมลพร นินานอก 25 มิถุนายน 2563
60D0801111 นางสาวศัลย์ศยา น้ำทรง 29 พฤษภาคม 2563
60D0801115 นางสาวอรนรี ปิ่นวันนา 29 พฤษภาคม 2563
60D0801110 นางศรีนวล สิงห์มะเริง 21 พฤษภาคม 2563
59D0801101 นางกนกพร ทองไทย 23 เมษายน 2563
58D0801106 นางสาวนิระมล วาจาสัตย์ 23 เมษายน 2563
59D0801102 นางสาวกิตติยา บรรหาญ 23 เมษายน 2563
58D0801108 นางสาวปิยวรรณ รัตนศรีสมบัติ 09 มีนาคม 2563
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0205111 นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ 02 กรกฎาคม 2564

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63D0104102 นางสาวนันทพร งีสันเทียะ 13 พฤศจิกายน 2566
65D0104108 นางสาวปวีณา โอดรัมย์ 03 ตุลาคม 2566
64D0104107 นางสุทิศา ตอสกุล 18 เมษายน 2566
64D0104106 นางสาวสุกัญญา เปลื้องไธสง 18 เมษายน 2566
63D0104103 นางสาวนิภาพร อินดีสี 07 ตุลาคม 2565
63D0104105 นางสาววิลาวัลย์ ขวัญเมือง 28 กุมภาพันธ์ 2565
62D0104103 นางสาวสุนิสา ขวัญยืน 20 เมษายน 2564
62D0104104 นายธีรภัทร ผลนา 19 เมษายน 2564
62D0104101 นางสาวกัญจน์รัชต์ สุขกุล 19 เมษายน 2564
60D0104117 นายอธิปไตย ตันตินันท์ธนา 29 มกราคม 2564
61D0104101 นางสาวจุรีพร นาคินี 28 มกราคม 2564
61D0104103 นางสาวประภัสสร เจตะภัย 28 มกราคม 2564
60D0104114 นางสาวอัจฉราวรรณ สิงห์เทา 24 ธันวาคม 2562
60D0104111 นางสาวสกุณา นามประสพ 14 พฤศจิกายน 2562
60D0104108 นางสาวไพรจิตร บุญธิมา 07 สิงหาคม 2562
60D0104109 นางสาวรติกร พงษ์ศรี 24 พฤษภาคม 2562
60D0104118 นางสาวปรางค์ ไพลดำ 24 พฤษภาคม 2562
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64H2101102 นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 29 กุมภาพันธ์ 2567
64H2101105 นางสาวสุภาณี ชำนาญศรี 29 กุมภาพันธ์ 2567
64H2101104 นางสาวฤทัยรัตน์ วิเศษศักดิ์ 28 กุมภาพันธ์ 2567
64H2101109 นายสุริยา หึงขุนทด 27 กุมภาพันธ์ 2567
64H2101103 นางสาวรุ้งนภา สนพะเนาว์ 27 กุมภาพันธ์ 2567
64H2101106 นายพิทวัส จำปา 21 ธันวาคม 2566
63H0101203 นางสาวพิศมัย พันดา 20 ธันวาคม 2566
64H2101101 นางสาวพวงจินดา แดนพิมาย 20 ธันวาคม 2566
63H0101207 นายวรณัฐ ทีบัวบาน 19 ธันวาคม 2566
63H0101201 นางปนัดดา ทีบัวบาน 19 ธันวาคม 2566
63H0101101 นางปัญจรัศม์ ศุภรานนท์ 05 ตุลาคม 2566
63H0101206 นายฐิติชัน ลุนสูงยาง 05 ตุลาคม 2566
63H0101105 นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์ 04 ตุลาคม 2566
63H0101104 นายปิยะณัฐ บ่อพิมาย 04 ตุลาคม 2566
63H0101102 นายกำเพลิง พันธุ์ดี 03 ตุลาคม 2566
63H0101103 นายณัฐวุฒิ ธีรปรเมศวร์ 03 ตุลาคม 2566
63H0101202 นางประติมา นพคุณ วัฒนศักดิ์ 07 สิงหาคม 2566
63H0101205 นางสาวสิริรัตน์ บุญพูล 07 สิงหาคม 2566
61H0101106 นายสรศักดิ์ ศรีนัครินทร์ 04 สิงหาคม 2566
59H0101102 นางสาวศศิธร หมั่นกระโทก 04 กรกฎาคม 2566
59H0101111 นายวานิส เพียนอก 29 มิถุนายน 2566
61H0101105 นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 29 มิถุนายน 2566
62H0101104 นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 20 มกราคม 2566
61H0101201 นายคมสัน วัฒนรัตน์ 03 ตุลาคม 2565
61H0101103 นางวิจิตรา นวนันทวงศ์ 03 ตุลาคม 2565
62H0101105 นายอดุลย์รัก ดวงมา 22 สิงหาคม 2565
62H0101107 นายศิริชัย โอมฤก 22 สิงหาคม 2565
61H0101101 นางสาวจิราภรณ์ บุญสงค์ 19 กรกฎาคม 2565
62H0101106 นายอภิชาติ คุยสูงเนิน 13 มิถุนายน 2565
62H0101101 นางจุฬาลักษณ์ ยอดยิ่ง 13 มิถุนายน 2565
62H0101102 นางรุ่งทิวา ลือสัตย์ 13 มิถุนายน 2565
59H0101104 นางแสงอรุณ บุญศรี 19 พฤษภาคม 2565
59H0101108 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 19 พฤษภาคม 2565
59H0101109 นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ 28 เมษายน 2565
61H0101104 นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร 04 ตุลาคม 2564
57H0101113 นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา 30 มีนาคม 2564
57H0101101 นางชุติกาญจน์ น้อยวงษ์ 30 มีนาคม 2564
59H0101105 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
59H0101110 นายภูริชัย ต่ายเกิด 22 กุมภาพันธ์ 2564
59H0101107 พระมหาจำรัส มุ่งเฝ้ากลาง 05 กุมภาพันธ์ 2564
59H0101101 นางสาวรสริน อาจไธสง 05 กุมภาพันธ์ 2564
59H0101112 นายวินัย หริ่มเทศ 18 ธันวาคม 2563
57H0101105 นางสิตา ฟูตระกูล 19 มิถุนายน 2563
59H0101103 นางสุปรีชา ครูศรี 19 มิถุนายน 2563
57H0101102 นางสาวปณิตา แก้วกระจ่าง 09 มิถุนายน 2563
59H0101106 นายจัตุพร บุญระดม 09 มิถุนายน 2563
56H0201112 นายศิริชัย โอมฤก 13 สิงหาคม 2562
56H0201103 นางสาวปัณฑารีย์ อัครเศรษฐนนท์ 17 กรกฎาคม 2561
55H0201108 นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 11 มิถุนายน 2561
55H0201105 นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง 05 มิถุนายน 2561
55H0201104 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ 02 มีนาคม 2561
56H0201105 นางปิญดา กิติบุตร 25 มกราคม 2561
55H0201109 นายภูริ บานทอง 29 พฤศจิกายน 2560
57H0101117 นายอภินันท์ เจริญศิริ 29 พฤศจิกายน 2560
56H0201111 นายวีระ โอบอ้อม 10 พฤศจิกายน 2560
56H0201109 นางสาวอริสา นพคุณ 10 พฤศจิกายน 2560
57H0101115 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน 08 พฤศจิกายน 2560
56H0201110 นายวิเชียร ทองคลี่ 08 พฤศจิกายน 2560
57H0101110 นายทัพพุ์นิธิศ ปิ่นภัคพูลลดา 21 กันยายน 2560
57H0101108 นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ 01 กันยายน 2560
57H0101107 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ 01 กันยายน 2560
56H0201101 นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง 14 กรกฎาคม 2560
57H0101106 นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ 11 กรกฎาคม 2560
56H0201108 นางลาวรรณ ตั้งอำพรทิพย์ 11 กรกฎาคม 2560
57H0101116 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด 12 มกราคม 2560
57H0101114 พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ 04 มกราคม 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0102115 นายนิติภูมิ โด่งพิมาย 02 พฤษภาคม 2567
65D0102117 นางสาวปภัสรา เครือละม้าย 02 พฤษภาคม 2567
65D0102102 นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณะ 02 พฤษภาคม 2567
64D0102121 นางสาวสายธาร อุโลก 15 มีนาคม 2567
64D0102129 นายภาณุมาศ สาทวอน 31 มกราคม 2567
64D0102128 นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข 10 พฤศจิกายน 2566
64D0102115 นางสาวยอดธิดา รุ่นใหม่ 10 พฤศจิกายน 2566
64D0102101 นางสาวจตุพร เตร่พิมาย 28 สิงหาคม 2566
64D0102117 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์ฉลาด 28 สิงหาคม 2566
64D0102113 นางสาวเบญจวรรณ เหงกระโทก 28 สิงหาคม 2566
64D0102102 นางสาวจันจิรา ชัยปัญญา 28 สิงหาคม 2566
60D0103103 นางสาวจุตินันท์ โตอ้น 13 กรกฎาคม 2566
60D0103109 นางสาวเย็นฤดี ไวสุวรรณ 19 มิถุนายน 2566
64D0102112 นางสาวเบญจพรรณ ชมภูมาตย์ 14 มิถุนายน 2566
64D0102124 นางสาวเอมอร เสสจำเริญ 14 มิถุนายน 2566
64D0102118 นางสาววรรณนภา เปล้ากระโทก 14 มิถุนายน 2566
64D0102126 นายต้นตระกูล รุ่นใหม่ 15 พฤษภาคม 2566
64D0102109 นางสาวธัญธิดา เคลื่อนไธสง 15 พฤษภาคม 2566
64D0102106 นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง 15 พฤษภาคม 2566
63D0103113 นางสาวสินีนาฏ พีรจรูญรุ่งเรือง 03 ตุลาคม 2565
63D0103115 นางสาวปฐมาวดี ขวัญสันเทียะ 03 ตุลาคม 2565
63D0103109 นางภาณิกา ศรีหาพล 31 สิงหาคม 2565
63D0103114 นางสาวอรพินท์ ปลื้มสุด 31 สิงหาคม 2565
63D0103116 นางนริสรา แสนโคตร 31 สิงหาคม 2565
63D0103102 นางสาวญาดา พุฒาพิทักษ์ 24 มิถุนายน 2565
63D0103108 นางสาวพรสุดา นิตย์ใหม่ 24 มิถุนายน 2565
60D0103119 นางสาวอุษา อินทรณรงค์ 05 พฤษภาคม 2565
62D0103118 นายกฤษดา ยะแสง 28 มิถุนายน 2564
62D0103123 นายอาชวิน นิสสัยกล้า 28 มิถุนายน 2564
59D0103207 นางสาววิภาวรรณ สีลาเกตุ 28 มิถุนายน 2564
62D0103117 นางสาวอุษา จวนสูงเนิน 28 มิถุนายน 2564
62D0103113 นางสาวสาวิตตรี พรหมบึงลำ 18 พฤษภาคม 2564
62D0103107 นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค 18 พฤษภาคม 2564
62D0103102 นางสาวจริยา จันทร์งาม 17 พฤษภาคม 2564
62D0103115 นางสาวอภิญญา แจ่มเจริญ 17 พฤษภาคม 2564
62D0103111 นางสาวมุทิตา สงัดวงศ์ 17 พฤษภาคม 2564
62D0103121 นายธนากร โสภานุสนธิ์ 17 พฤษภาคม 2564
62D0103101 นางสาวกานดา เจริญเตีย 09 เมษายน 2564
60D0103126 นายวิทยา นามนอก 24 พฤศจิกายน 2563
60D0103118 นางสาวอารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร 12 พฤศจิกายน 2563
61D0103103 นางสาวโกลัญญา ลาภประเสริฐ 12 พฤศจิกายน 2563
61D0103102 นางเกสรา มหัทธนบุญนพ 26 พฤษภาคม 2563
61D0103113 นางสาวลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ 26 พฤษภาคม 2563
61D0103104 นางสาวจิตติ์โศภิณ บุญเชิด 26 พฤษภาคม 2563
61D0103116 นางสาวอรนิชา อยู่ภักดี 26 พฤษภาคม 2563
61D0103112 นางสาวราชนก บรรหาร 25 พฤษภาคม 2563
61D0103105 นางสาวเจนจิรา อ่อนทองหลาง 25 พฤษภาคม 2563
61D0103108 นางสาวนุชจรีย์ ผิวแดง 25 พฤษภาคม 2563
61D0103111 นางสาวพิมพ์เพชร ไปเจอะ 25 พฤษภาคม 2563
60D0103111 นางสาววัสมน กฤษกลาง 07 กุมภาพันธ์ 2563
60D0103106 นางพชรนันท์ แสงปาก 17 กันยายน 2562
60D0103124 นายวชรธีร์ ภารไชโยพันธ์ 17 กันยายน 2562
60D0103112 นางสาวศุภิสรา ฉิมนอก 17 กันยายน 2562
60D0103115 นางสาวสุพรรษา แสพลกรัง 17 กันยายน 2562
60D0103116 นางสาวสุรีทิพย์ สินปรุ 11 กันยายน 2562
60D0103122 นายนิพนธ์ ปล้องงูเหลือม 11 กันยายน 2562
60D0103127 นายโอภาส ขำมะลัง 27 มิถุนายน 2562
60D0103107 นางสาวพันธิตรา จุดพิมาย 27 มิถุนายน 2562
60D0103114 นางสาวสุดารัตน์ พันหา 26 มิถุนายน 2562
60D0103117 นางสาวอรพรรณ สุขใย 26 มิถุนายน 2562
60D0103108 นางสาวภรภัทร พลาทิพย์ 25 มิถุนายน 2562
57D0103108 นางสาวธันยพร พงศ์จันทร์ 25 มิถุนายน 2562
60D0103102 นางจิราภรณ์ กุลพิมล 25 มิถุนายน 2562
60D0103121 นายธีรวุฒิ รักกลาง 24 มิถุนายน 2562
60D0103125 นายวรวงค์ เครือหว้า 24 มิถุนายน 2562
60D0103110 นางสาววัชราพร แพงโสภา 24 มิถุนายน 2562
60D0103101 นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวัน 24 มิถุนายน 2562
57D0103118 นางสาวสุนีย์ เลขนอก 03 สิงหาคม 2561
57D0103127 นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์ 31 กรกฎาคม 2561
56D0103212 นายวัชชิระ วรรณปะเข 20 มิถุนายน 2561
58D0103107 นางสาวธิดาพร เกราะกระโทก 20 มิถุนายน 2561
58D0103127 ว่าที่ร้อยโทสุปัญญา ชาดง 07 มิถุนายน 2561
56D0103112 นางณิชา ขอเสริมกลาง 07 มิถุนายน 2561
59D0103111 นายอนุพันธ์ อินทร์พงษ์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103106 นางสาวสาธิมา ทองขุนวงศ์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103109 นายศิวณัฐ ภูมิโคกรักษ์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103205 นางสาวมัณฑณา ชื่นรัมย์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103108 นายวันชัย พุแค 22 พฤษภาคม 2561
59D0103102 นางสาวจิราภรณ์ เนาวงค์ 22 พฤษภาคม 2561
59D0103206 นางสาววัชรกร พูดขุนทด 22 พฤษภาคม 2561
59D0103103 นางสาวเจนจิรา น้อยเจริญ 11 พฤษภาคม 2561
59D0103112 นางสาวซวน ถิ บุ่ย 11 พฤษภาคม 2561
59D0103104 นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา 11 พฤษภาคม 2561
59D0103211 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 30 มีนาคม 2561
58C0103106 พระสันติพงษ์ ทองวิเศษ 09 มีนาคม 2561
58D0103129 นางสาวศิริพร พละโชติ 29 มกราคม 2561
57D0103112 นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะ 27 ธันวาคม 2560
59D0103204 นางสาวปิยะมาศ พยัคฆเดช 24 พฤศจิกายน 2560
59D0103201 นางสาวช่อทิพย์ มารัตนะ 15 พฤศจิกายน 2560
59D0103210 นางสาวสุภาพร ใจกล้า 15 พฤศจิกายน 2560
57D0103204 นางสาวรดาการ ปรางสุข 14 กันยายน 2560
58D0103114 นางสาวรัฐนันท์ สงวนศิลป์ 14 กันยายน 2560
58D0103102 นางสาวกัญญาภัทร ยางสันเทียะ 02 สิงหาคม 2560
58D0103104 นางสาวเจนจิรา วรรณพันธ์ 02 สิงหาคม 2560
58D0103110 นางสาวนิตยา ม่วงพะเนาว์ 18 กรกฎาคม 2560
57D0103115 นางสาวแววดาว วิชาเกวียน 15 มิถุนายน 2560
57D0103205 นายวีรพงษ์ พรหมจอม 15 มิถุนายน 2560
57D0103121 นางสาวอภิญญา รักพุดซา 01 มิถุนายน 2560
56D0103208 นางสาวสรัญญา งาสันเทียะ 01 มิถุนายน 2560
57D0103122 นางอัมพร นันทะเสนา 19 พฤษภาคม 2560
57D0103110 นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ 19 พฤษภาคม 2560
57D0103120 นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ 19 พฤษภาคม 2560
58C0103107 นางสาวบ่าน ถิ กวิ่งห์ 05 พฤษภาคม 2560
58C0103108 นางสาวมา ถิ ทู ถู่ย 05 พฤษภาคม 2560
58D0103126 นายวีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม 05 พฤษภาคม 2560
55D0103203 นางสาวพัชรินทร์ บัวคำ 04 พฤษภาคม 2560
55D0103123 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินทร์ มานะการ 04 พฤษภาคม 2560
57D0103124 นางสาวอุไรวรรณ ภูจ่าพล 04 พฤษภาคม 2560
58C0103103 นางสาวกาว ถิ มิง เจอว 26 เมษายน 2560
58C0103104 นางสาวเหงียน ถิ ทู ฮ่า 26 เมษายน 2560
57D0103104 นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล 21 เมษายน 2560
58D0103118 นางสุภัตรา ไชยเชษฐ์ 21 เมษายน 2560
58D0103117 นางสาววิไลวรรณ สาระมู 21 เมษายน 2560
58D0103105 นางสาวชลิดา อาบสุวรรณ์ 28 มีนาคม 2560
58C0103109 นายจักรพันธ์ หลงสุข 28 มีนาคม 2560
57D0103203 นางสาวภัทรนันท์ ศรอินทร์ 13 มีนาคม 2560
55D0103115 นางชูใจ สำลี 13 มีนาคม 2560
58D0103109 นางสาวนันทนา ฐานวิเศษ 28 กุมภาพันธ์ 2560
55D0103116 นางญาณิศา หวังคุ้มกลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
57D0103107 นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ 06 มกราคม 2560
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0901111 นายสุธาวาส อินอัญชัญ 24 พฤษภาคม 2565
61D0901105 นางสาวสิริพร สังข์ในเมือง 04 กรกฎาคม 2564
61D0901101 นางสาวณัฐชยา พลมณี 04 กรกฎาคม 2564
61D0901104 นางสมิตรา ทับหมื่นไวย 24 พฤศจิกายน 2563
60D0901103 นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน 28 พฤษภาคม 2563
57D0901103 นางสาวฐานิญา ทักษิณ 28 พฤษภาคม 2562
57D0901115 นายอติชาต วิชิตะกุล 28 พฤษภาคม 2562
58D0901111 นางสาววิไลลักษณ์ แสนเลิศ 12 กันยายน 2561
56D0901114 นางสาวรัตนา เจริญรัมย์ 07 มิถุนายน 2561
56D0901117 นางสุนีย์ บุตรดี 10 พฤษภาคม 2561
56D0901118 นางสุพิศ กระทุ่มกลาง 03 พฤษภาคม 2561
57D0901105 นางสาวตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยง 03 พฤษภาคม 2561
56D0901116 นางสาววาริน พูนศิริ 03 กรกฎาคม 2560
56D0901105 นางสาวฐิตาภา วงค์อินตา 01 พฤษภาคม 2560
55D0901102 นางสาวกานดา กอคูณกลาง 03 เมษายน 2560
55D0901124 นายกฤตชัย พรมวัน 03 เมษายน 2560
55D0901103 นางสาวเกศิณี วารินทร์ 03 เมษายน 2560
55D0901104 นางจิตตานันท์ ศรีประทีป 03 เมษายน 2560
55D0901123 นางสาวไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์ 29 มีนาคม 2560
55D0901128 พันจ่าอากาศเอกดนัย ดายดัสกร 29 มีนาคม 2560
56D0901109 นางสาวน้ำอ้อย ลาดนอก 11 มกราคม 2560
55D0901113 นางสาวพรทิวา ดาทอง 11 มกราคม 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0101204 นางสาวณัฐธยาน์ เพชรกลับ 01 พฤษภาคม 2567
65D0101224 นายธนชัย สิงห์วงค์ 01 พฤษภาคม 2567
65D0101130 นายสุชานนท์ ชูวังวัด 01 พฤษภาคม 2567
65D0101210 นางสาวพิมพ์สุดา พัฒนภูมิชัย 01 พฤษภาคม 2567
65D0101107 นางสาวผกามาศ เพชรกระโทก 29 เมษายน 2567
65D0101218 นางสาวอุไรวรรณ ทางพุดซา 29 เมษายน 2567
65D0101111 นางสาวภัสรินธร ถิขุนทด 04 เมษายน 2567
65D0101114 นางสาวรัตติกาล พัดค้อ 03 เมษายน 2567
65D0101127 นายพิทักษ์ เกณฑ์ขุนทด 03 เมษายน 2567
65D0101123 นายณัฐกฤตา ศิริพัฒนสกุลชัย 03 เมษายน 2567
65D0101129 นายวุฒิชัย แสนอุบล 03 เมษายน 2567
65D0101226 นายพรภวิษย์ บาทขุนทด 03 เมษายน 2567
65D0101116 นางสาวศศิวิมล จันทสุข 03 เมษายน 2567
65D0101212 นางสาวมณีรัตน์ พัฒศรี 02 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101209 นางสาวพัชราภา กุณพรม 02 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101215 นางสาววณิชยา พงษ์ศิริ 02 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101207 นางสาวนลินีย์ กุดกังวล 02 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101230 นายสุเมธา วาปีเตา 01 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101216 นางสาววิชชุตา กีไพบูลย์ 01 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101108 นางสาวพนิดา จัดกระโทก 01 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101228 นายวรเชษฐ์ นาดี 01 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101211 นางสาวพิลาวรรณ สะอวยสะพุ 01 กุมภาพันธ์ 2567
65D0101113 นางสาวรมย์รวินท์ ประสงใด 18 ธันวาคม 2566
65D0101118 นางสาวอรวรรณ เทียมทัน 18 ธันวาคม 2566
65D0101121 นายคณิน เทียมทัน 18 ธันวาคม 2566
65D0101112 นางสาวมัญชุภร ทิพย์โภชน์ 18 ธันวาคม 2566
65D0101115 นางสาววรวลัญช์ พัววิสิทธิ์ 18 ธันวาคม 2566
65D0101206 นางสาวนริศรา กาฬเพ็ญ 14 ธันวาคม 2566
65D0101117 นางสุมาลี เฮงยศมาก 14 ธันวาคม 2566
65D0101124 นายณัฐสิทธิ์ วราวิกสิต 14 ธันวาคม 2566
65D0101109 นางสาวพิชญาภา แผลงศร 14 ธันวาคม 2566
65D0101128 นายมุนี เฮงยศมาก 14 ธันวาคม 2566
65D0101105 นางสาวธนัญญา นวนกระโทก 13 ธันวาคม 2566
65D0101202 นางสาวเกศศินี ฝ่ายจำปา 13 ธันวาคม 2566
65D0101110 นางสาวพิราภรณ์ นนท์พละ 13 ธันวาคม 2566
65D0101119 นางสาวอุไรวรรณ วงศรีเฮ้า 13 ธันวาคม 2566
65D0101205 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา จันทีนอก 12 ธันวาคม 2566
65D0101225 นายปฏิธาน คณานุรักษ์ 12 ธันวาคม 2566
65D0101213 นางสาวเมษา กองราชา 12 ธันวาคม 2566
65D0101214 นางสาวรักชนก กุดนอก 12 ธันวาคม 2566
65D0101223 นายทิชากร นนท์พละ 12 ธันวาคม 2566
65D0101217 นางสาวสุพิชชา มหิพันธ์ 21 พฤศจิกายน 2566
65D0101102 นางสาวกิติญา แก้วสว่าง 21 พฤศจิกายน 2566
65D0101227 นายพีรพล ชำนาญกุล 21 พฤศจิกายน 2566
65D0101125 นายธนกร นามวิชัย 21 พฤศจิกายน 2566
65D0101104 นางสาวชิดชนก ชำนาญยุทธภูมิ 21 พฤศจิกายน 2566
65D0101120 นายกฤษดา พันไชย 16 พฤศจิกายน 2566
65D0101222 นายณัฐภัค ภักดีณรงค์ 16 พฤศจิกายน 2566
65D0101201 นางสาวกรกมล แถบเงิน 16 พฤศจิกายน 2566
65D0101122 นายชุติเดช สุภารัตน์ 16 พฤศจิกายน 2566
65D0101126 นายธนเทพ ทิฆัมพรธีรวงศ์ 16 พฤศจิกายน 2566
64D0101126 นายบุญเรือง เกียรตินอก 02 ธันวาคม 2565
64D0101101 นางสาวกัญยานี ปะริวันตา 02 ธันวาคม 2565
64D0101111 นางสาวภาริญา ทาบโลหะ 02 ธันวาคม 2565
64D0101109 นางปาริชาต เกียรตินอก 02 ธันวาคม 2565
64D0101119 นางสาวสุพรรษา มังคลาด 01 ธันวาคม 2565
64D0101125 นายธรรมานุวัฒน์ ฝายสำโรง 01 ธันวาคม 2565
64D0101127 นายปรัชญากรณ์ ชีพไธสง 01 ธันวาคม 2565
64D0101107 นางสาวน้ำฝน มูลราช 01 ธันวาคม 2565
64D0101123 สิบตำรวจโทกิตติศักดิ์ นาทอง 25 พฤศจิกายน 2565
64D0101112 นางสาวภิศิษฐา เพลียขุนทด 25 พฤศจิกายน 2565
64D0101116 นางสาวสมจิตร หงษ์ษา 25 พฤศจิกายน 2565
64D0101102 นางสาวจิตราพร คำภูเขียว 25 พฤศจิกายน 2565
64D0101118 นางสาวสุธีธาร คำโคกกรวด 25 พฤศจิกายน 2565
64D0101104 นางสาวชุติกาญจน์ บุญลี 25 พฤศจิกายน 2565
64D0101130 นายอัคคเดช สิมาตา 24 พฤศจิกายน 2565
64D0101124 นายคฑาวุธ ไชยคีนี 24 พฤศจิกายน 2565
64D0101129 นายสุรชัย จิตรเพียรค้า 24 พฤศจิกายน 2565
64D0101115 นางศศิรดา ยนพักตร์ 24 พฤศจิกายน 2565
64D0101106 นางสาวนริศรา วิจารณ์จิตร 24 พฤศจิกายน 2565
64D0101120 นางสาวเสาวลักษณ์ วิลัยลักษณ์ 24 พฤศจิกายน 2565
64D0101103 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นรักคง 11 พฤศจิกายน 2565
64D0101110 นางสาวปุณยาพร กุลดา 11 พฤศจิกายน 2565
64D0101105 นางสาวญาณิสา สมอเผื่อน 11 พฤศจิกายน 2565
64D0101108 นางสาวปัทมวรรณ พรมพุทธา 11 พฤศจิกายน 2565
64D0101128 นายสมโชค ไชยดี 11 พฤศจิกายน 2565
64D0101113 นางลักษณ์นารา ตะลาโส 10 พฤศจิกายน 2565
64D0101121 นางสาวแสงระวี แนวสวัสดิ์ 10 พฤศจิกายน 2565
64D0101122 นายกฤตเมธ เกิดบ้านเป้า 10 พฤศจิกายน 2565
64D0101117 นางสาวสุดารัตน์ ทุมมาโต 10 พฤศจิกายน 2565
64D0101114 นางสาววนิดา หยั่งบุญ 10 พฤศจิกายน 2565
63D0101115 นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน 04 สิงหาคม 2565
60D0101126 นายอภิชัย เห็มวิพัฒน์ 29 มิถุนายน 2565
62D0101130 นายศุภณัฐ เล้าสุริพงศ์ 29 มิถุนายน 2565
61D0101117 นางศิราณี ฤทธิเดช 29 มิถุนายน 2565
60D0101125 นายอธิราช ศรีหอม 25 เมษายน 2565
61D0101129 นายอานันทชัย มานะดี 25 เมษายน 2565
63D0101126 นายธนพล เปรมกมล 25 เมษายน 2565
63D0101122 นายทนุสิทธิ์ ศรีศักดิ์นอก 25 เมษายน 2565
63D0101103 นางสาวนิภาพร หาญยิ่ง 25 เมษายน 2565
63D0101123 นายทองพูน ขยันจิตต์ 25 มีนาคม 2565
63D0101127 นายประจักษ์ ฟักกระโทก 25 มีนาคม 2565
63D0101128 นายพีระวุฒิ อุดมทรัพย์ 25 มีนาคม 2565
63D0101129 นายมาธุสรณ์ ใจแน่น 25 มีนาคม 2565
63D0101124 นายเทพประสิทธิ์ คูณขุนทด 25 มีนาคม 2565
63D0101119 นายจักรกฤษณ์ น้อยคำภา 24 มีนาคม 2565
63D0101118 นายกันตพงศ์ ล้ำเลิศ 24 มีนาคม 2565
63D0101125 นายธนพงศ์ โรจนไพศาล 24 มีนาคม 2565
63D0101106 นางสาวพรสุดา ต่างประโคน 24 มีนาคม 2565
63D0101113 นางสาวสุจิตพร ต่วนคำ 24 มีนาคม 2565
63D0101112 นางสาววิภาวรรณ เสาวพันธุ์ 03 มีนาคม 2565
63D0101130 นายวุฒิชัย ดาบไธสง 03 มีนาคม 2565
63D0101111 นางสาววาสนา วงษ์ชาลี 03 มีนาคม 2565
63D0101120 นายชวลิต สุขทวี 03 มีนาคม 2565
63D0101105 นางสาวปุญญาพร ชาญธนวัฒน์กุล 03 มีนาคม 2565
63D0101108 นางสาวพิมพ์พรรณ ปลื้มสูตร 06 มกราคม 2565
63D0101121 ว่าที่ร้อยตรีโชคอนันต์ โชตินอก 06 มกราคม 2565
63D0101116 นางสาวสุภักดิ์ศิริ แก้วมาพะเนา 05 มกราคม 2565
63D0101104 นางสาวปริตธญา แตงกระโทก 05 มกราคม 2565
63D0101114 นางสาวสุธาทิพย์ ภูธรรมะ 05 มกราคม 2565
63D0101109 นางสาวมณีพร ศรีบุตร 05 มกราคม 2565
63D0101117 นางสาวอุษา นาคเกี้ยว 04 มกราคม 2565
63D0101102 นางสาวณัฐริกา เวียงคำ 04 มกราคม 2565
63D0101110 นางสาวรวิวรรณ ภุรายย้าว 04 มกราคม 2565
63D0101101 นางสาวจิตา นามอาษา 04 มกราคม 2565
62D0101127 นายวัฒนปริญญ์ ช่างเกวียน 25 มิถุนายน 2564
62D0101116 นายกิตติคุณ ตันติกุล 25 มิถุนายน 2564
62D0101129 นายศรัณย์ ยอดมงคล 25 มิถุนายน 2564
61D0101105 นางสาวนิโลบล ชนะพะเนา 27 พฤษภาคม 2564
61D0101102 นางสาวจิดาภา ศรีสังข์ 26 เมษายน 2564
62D0101124 นายพิชญ์พงศ์ บำรุงกลาง 08 เมษายน 2564
62D0101108 นางสาวภัสรา ธงกระโทก 08 เมษายน 2564
62D0101128 นายวิริยะ กินขุนทด 08 เมษายน 2564
62D0101122 นายธีรพันธุ์ ไกรจันทร์ 08 เมษายน 2564
62D0101101 นางสาวกวินนา สร้อยสวัสดิ์ 31 มีนาคม 2564
62D0101102 นางสาวกัญญภา ภูวิชัย 31 มีนาคม 2564
62D0101119 นายณัฐพัชรพล สู้สนาม 31 มีนาคม 2564
62D0101113 นางสาวอลิสา ชั่งเลื่อย 31 มีนาคม 2564
62D0101111 นางสาวสุพรรณวดี แท่นทอง 31 มีนาคม 2564
62D0101104 นางสาวกัญญารัตน์ พูลแก้ว 15 มีนาคม 2564
62D0101125 นายภาณุเดช กลิ่นกระโทก 15 มีนาคม 2564
62D0101109 นางศิวพร หร่ายสวัสดิ์ 15 มีนาคม 2564
62D0101123 นายปุญญฤทธิ์ วิทยอุดม 15 มีนาคม 2564
62D0101118 นายฉัตรชัย รอดแก้ว 12 มีนาคม 2564
62D0101121 นายแทนไท เทียบฤทธิ์ 12 มีนาคม 2564
62D0101117 นายไกรราช แซ่ตั้ง 12 มีนาคม 2564
62D0101120 นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด 12 มีนาคม 2564
62D0101110 นางสาวสุกัญญา กล้าหาญ 05 มีนาคม 2564
62D0101103 นางสาวกัญญาณัฐ สันเต 05 มีนาคม 2564
61D0101106 นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัติ 04 มีนาคม 2564
61D0101104 นางสาวชาลิสา ชาญเขตรธรรม 04 มีนาคม 2564
62D0101114 นางสาวอัญภิชา ลี้เจริญรักษา 04 มีนาคม 2564
62D0101105 นางสาวบุษบา ไตรยขันธ์ 04 มีนาคม 2564
62D0101106 นางสาวปุญยวีร์ ทำดี 02 กุมภาพันธ์ 2564
62D0101126 ว่าที่ร้อยตรียอด เหลื่อมสีจันทร์ 29 มกราคม 2564
62D0101107 นางสาวพิชต์ยาภรณ์ มียศสวัสดิ์ 29 มกราคม 2564
62D0101112 นางสาวสุภัสสร เฝือสูงเนิน 29 มกราคม 2564
62D0101115 นางสาวอุไลภรณ์ คำปากกา 29 มกราคม 2564
61D0101110 นางสาวพิชา กั้วพรหม 01 ธันวาคม 2563
61D0101107 นางสาวพรทิวา หลักคำ 02 พฤศจิกายน 2563
61D0101120 นางสาวสุกัญญา ขุนโยธา 02 พฤศจิกายน 2563
61D0101130 นายเอกสิทธิ์ สรรค์ประสิทธิ์ 02 ตุลาคม 2563
61D0101126 นายวรวุฒ นมัสสิลา 02 ตุลาคม 2563
58D0101120 นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์ 01 กันยายน 2563
60D0101116 นายโชติพชร พุ่มพฤกษ์ 24 สิงหาคม 2563
61D0101114 นางสาววรัญญา รักษาสุวรรณ 18 สิงหาคม 2563
61D0101121 นางสาวสุภาณี ชำนาญศรี 18 สิงหาคม 2563
61D0101123 นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล 18 สิงหาคม 2563
61D0101101 นางสาวแก้วตา มีสิทธิ์ 06 สิงหาคม 2563
61D0101127 นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็ง 28 มิถุนายน 2563
60D0101110 นางสาวสุภัสสรา ภูศรีโสม 05 มิถุนายน 2563
61D0101115 นางสาววาสนา ทดไธสง 02 มิถุนายน 2563
61D0101113 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า 02 มิถุนายน 2563
61D0101111 นางสาวรวีวรรณ นันทพันธ์ 07 พฤษภาคม 2563
61D0101124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงลักษณ์ แก้วเนตร 07 พฤษภาคม 2563
61D0101108 นางสาวพรพิมล แก้วอุทัศน์ 05 พฤษภาคม 2563
61D0101112 นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 27 เมษายน 2563
61D0101128 นายสุริยา หึงขุนทด 20 เมษายน 2563
61D0101122 นายกฤษฎา เจตน์จำนงค์ 13 เมษายน 2563
61D0101109 นางสาวพักตร์วิภา บุญประสิทธิ์ 13 เมษายน 2563
60D0101124 นายสันติ จันจำปา 23 ธันวาคม 2562
60D0101106 นางสาวพวงจินดา แดนพิมาย 16 ธันวาคม 2562
59D0101120 นายทนงศักดิ์ นาคแก้ว 16 ธันวาคม 2562
60D0101111 นางสาวสุรารักษ์ ยวงทอง 30 กรกฎาคม 2562
60D0101119 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล 30 กรกฎาคม 2562
60D0101120 นายปรัชญา แก้วโพธิ์ 30 กรกฎาคม 2562
60D0101127 นายอิสระ ชุมศรี 19 กรกฎาคม 2562
60D0101122 นายวันชัย ก้อมน้อย 19 กรกฎาคม 2562
60D0101114 นายจตุรพร มณีโนนโพธิ์ 18 กรกฎาคม 2562
60D0101118 นายธัชพนธ์ ไสยาสน์ 18 กรกฎาคม 2562
60D0101108 นางสาววรรณกร โชมขุนทด 18 กรกฎาคม 2562
59D0101110 นางสาวพนมภรณ์ ศรีโคตร 21 มิถุนายน 2562
60D0101115 นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร 13 มิถุนายน 2562
60D0101121 นายพิเชษฐ สายธนู 12 มิถุนายน 2562
60D0101103 นางณิกัญญา สายธนู 12 มิถุนายน 2562
57D0101122 นายทรรศนันทน์ ถนัดค้า 12 มิถุนายน 2562
57D0101119 นางสาวอรพรรณ บุญทูล 23 พฤษภาคม 2562
58D0101107 นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์ 22 พฤศจิกายน 2560
58D0101112 นางสุกัญญา ชาฤทธิ์ 09 พฤศจิกายน 2560
58D0101101 นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก 14 กันยายน 2560
58D0101117 นางอนงนาฎ คชวงค์ 14 กันยายน 2560
57D0101113 นางสาววิไลลักษณ์ ป้องญาติ 30 สิงหาคม 2560
57D0101130 นายเอกวิน สาลีรัมย์ 29 สิงหาคม 2560
58D0101113 นางสาวสุนทร นามใหม่ 11 กรกฎาคม 2560
58D0101116 นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์ 03 กรกฎาคม 2560
58D0101114 นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล 12 มิถุนายน 2560
58D0101104 นางสาวชัญญาภัค ใยดี 12 มิถุนายน 2560
58D0101115 นางสาวสุภาศิณี สุขสำราญ 12 มิถุนายน 2560
56D0101220 นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา 22 พฤษภาคม 2560
56D0101117 นางสาววิรงลอง คืดนอก 22 พฤษภาคม 2560
58D0101121 พระมหาวรวุฒิ พุดศรี 22 พฤษภาคม 2560
56D0101207 นางสาวนิภาพร ฤทธิพันธ์ 01 พฤษภาคม 2560
58D0101103 นางสาวจรรฑมน แพหิรัญ 01 พฤษภาคม 2560
58D0101102 นางสาวเกศินี กาดกลางดอน 01 พฤษภาคม 2560
58D0101110 นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง 04 เมษายน 2560
55D0101120 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู 28 มีนาคม 2560
55D0101113 นางสาวภาวิณี ต่วนไธสง 27 มีนาคม 2560
58D0101122 นายวิสิทธิ์ จันณรงค์ 27 มีนาคม 2560
57D0101117 นางสาวสุรพี เทศสมบูรณ์ 17 มีนาคม 2560
58D0101123 นายสิทธิกร พะวิขุณี 14 มีนาคม 2560
55D0101121 นายธนเดช แท่นแก้ว 01 มีนาคม 2560
55D0101126 นายวิเชียร ม่วงมุข 22 กุมภาพันธ์ 2560
58D0101108 นางสาวพณัทดา วิเชียร 22 กุมภาพันธ์ 2560
58D0101106 นางสาวนิภารัตน์ นรักษ์มาก 22 กุมภาพันธ์ 2560
56D0101108 นางสาวบังอร เครือประกอบ 17 มกราคม 2560
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63G0203101 นายพงศ์ธร แสงชูติ 08 มีนาคม 2567
57H0203104 นายเจษฎา พรหมมา 11 กรกฎาคม 2564
57H0203106 นายธีมา ไชยบุตร 11 กรกฎาคม 2564
57H0203105 นายต้อง พันธ์งาม 04 กุมภาพันธ์ 2563
57H0203107 นายนพดล การดี 04 กุมภาพันธ์ 2563
56H0203104 นางสาววัชราภรณ์ เชื่อมกลาง 24 มิถุนายน 2562
57H0203111 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา 16 สิงหาคม 2561
56H0203101 นางสาวชาลินี ปลัดพรม 22 มิถุนายน 2560
55H0203101 นางสาวกฤษกร เข็มพิลา 27 มกราคม 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60D0107106 นางสาวนพอนงค์ กิตติเมธิน 16 สิงหาคม 2566
60D0107104 นางสาวณลิณี จักสาร 16 สิงหาคม 2566
61D0107101 นางสาวกนกอร โพธิ์ศรี 09 สิงหาคม 2565
61D0107108 นายอนุวิทย์ เทียมกระโทก 09 สิงหาคม 2565
60D0107111 นางสาวสุชัญญา งามผิว 05 กรกฎาคม 2565
62D0107105 นางอุ้มพร จำเริญสุข 05 กรกฎาคม 2565
62D0107101 นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา 05 กรกฎาคม 2565
59D0107109 นางสาวอภิญญา งามดี 24 มิถุนายน 2564
58D0107104 นางสาวไพลิน กึนพันธ์ 24 มิถุนายน 2564
58D0107114 นางลำเทียน อรรคชาติ 17 ธันวาคม 2563
61D0107105 นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย 16 ธันวาคม 2563
58D0107101 นางสาวดวงมะณี บุญขาว 16 ธันวาคม 2563
59D0107107 นางวัชราภรณ์ เนาวนนท์ 04 พฤศจิกายน 2563
58D0107102 นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง 24 สิงหาคม 2563
59D0107111 นายวัชรินทร์ อุตรา 24 สิงหาคม 2563
57D0107103 นางสาวภานุชนาถ เกตุสกุล 15 กรกฎาคม 2562
57D0107117 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ 11 มิถุนายน 2562
57D0107102 นางสาวณีรนุช พูลชัย 04 มิถุนายน 2562
56D0107108 นางวิชุดา เนตรสูงเนิน 09 สิงหาคม 2561
57D0107105 นางสาววนิดา แดนดี 24 กรกฎาคม 2561
56D0107110 นางสาวศรัญญา คงพะเนา 15 พฤษภาคม 2561
58D0107115 นายปรเมษฐ์ ผลนา 15 พฤษภาคม 2561
56D0107107 นางวรรณิภา คอสันเทียะ 19 กันยายน 2560
56D0107101 นางสาวจุฑามาศ ทองเจียว 19 กันยายน 2560
56D0107111 นายศุกภชัย นนท์ภายวัน 19 กันยายน 2560
55D0107112 นางสาวสุชาดา ไพอนนท์ 23 พฤษภาคม 2560
55D0107113 นางสาวแสงเดือน บุญแย้ม 23 พฤษภาคม 2560
57D0107111 นางอารีย์ นาสะอ้าน 23 พฤษภาคม 2560
55D0107116 นายวชิวัฒน์ ตรีเดช 15 พฤษภาคม 2560
55D0107107 นางสาวประภาพรรณ บอกสันเทียะ 15 พฤษภาคม 2560
57D0107116 นายปิยะพล ขำอุดม 27 มีนาคม 2560
55D0107111 นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ 27 มีนาคม 2560
55D0107105 นางสาวธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตร 07 มีนาคม 2560
55D0107110 นางสาววีรญา นรารัตน์ 31 มกราคม 2560
55D0107101 นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง 31 มกราคม 2560
57D0107113 นางสาวอุมาพร ดุมกระโทก 31 มกราคม 2560
56D0107103 นางสาวนงค์รัก สาคุณ 31 มกราคม 2560
55D0107108 นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด 11 เมษายน 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0105108 นางสาวสุภาภรณ์ ครสระน้อย 07 มิถุนายน 2560
57D0105105 นางวิชุดา เทิ่งไธสง 24 มีนาคม 2560
57D0105110 นายประยุทธ ช่างเกวียน 24 มีนาคม 2560
57D0105103 นางสาวเบญจม์ภัทร์ แสงโสฬส 23 มีนาคม 2560
57D0105109 นายจักรพรรดิ นาวายนต์ 23 มีนาคม 2560
57D0105106 นางสาววินิมล มะรังศรี 23 มีนาคม 2560
57D0105111 นายปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์ 16 กุมภาพันธ์ 2560
57D0105104 นางสาวภฤศญา มะโนราห์ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0204106 นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ 09 กรกฎาคม 2562
57D0204105 นางสาวราตรี นารถสมบูรณ์ 09 กรกฎาคม 2562
59D0204101 นางสาววรรณวิษา สุขใหม่ 30 เมษายน 2561
59D0204104 นายคมสัน วัฒนรัตน์ 30 เมษายน 2561
59D0204103 นางสาววิไลพร ตีบกลาง 10 เมษายน 2561
59D0204102 นางสาววรรณิภา เรียบเรียง 10 เมษายน 2561
57D0204107 นางสาคร พลานันทกุลธร 30 ตุลาคม 2560
55D0204112 นายวิภูษิต จูงกลาง 09 สิงหาคม 2560
55D0204102 นางสาวดารัตน์ ดวงตา 18 เมษายน 2560
55D0204105 นางสาววนิดา แสนศรี 18 เมษายน 2560
56D0204101 นางสาวมัญช์ณณิชา แกมแก้ว 10 เมษายน 2560
55D0204107 นางสาวสุธาสินี แพงใจ 10 เมษายน 2560
57D0204108 นางสาวอมรรัตน์ บัวจำรัส 10 เมษายน 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59D0203102 นางสาวสุจิตราวรรณ ประจันบาล 11 กรกฎาคม 2564
59D0203104 นายธัญญสิทธิ์ เกิดโภคทรัพย์ 11 กรกฎาคม 2564
55D0203101 นางสาวชณุตพร พิทยากูล 20 กรกฎาคม 2560
55D0203106 นายอลงกรณ์ พึ่งจันดุม 22 มิถุนายน 2560
56D0203103 นางสาวปนัดดา คำจะโปะ 22 มิถุนายน 2560
56D0203101 นางสาวขนิษฐา ดุษฎี 21 มิถุนายน 2560
56D0203102 นางสาวจันทร์เพ็ญ พงษ์สมศักดิ์ 21 มิถุนายน 2560
55D0203108 นางสาวจินตนา พิงสระน้อย 25 เมษายน 2560
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64D0302109 นางสาวสาวิตรี สุวรรณปักษ์ 07 พฤษภาคม 2567
61D0302108 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิสาขา 15 สิงหาคม 2566
61D0302106 นางสาวพรรณผกา บุญเผย 24 กรกฎาคม 2566
64C0301101 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์ 24 กรกฎาคม 2566
61D0302112 นางสาวอภิญญา ประจำเมือง 31 พฤษภาคม 2566
64D0302103 นางสาวนฤดี ชื่นชมคุณ 31 พฤษภาคม 2566
64D0302107 นางสาวศรันญา ตั้งนารี 31 พฤษภาคม 2566
63C0302101 นางสาวณัชชา ชาญศิลป์ 30 พฤษภาคม 2566
63D0302105 นายคณพศ ทองนวล 30 พฤษภาคม 2566
61D0302110 นางสาวสุพัตรา สุภาพ 14 มีนาคม 2566
62D0302107 Miss Endurance Igho Oyibochia 06 มิถุนายน 2565
62D0302103 นางสาวภัคธาดา พลเกื้อกูล 09 พฤษภาคม 2565
60D0302105 นางสาวชโลธร เทศสา 27 เมษายน 2564
61D0302101 นางสาวช่วย กู่ (Miss Cui Gu) 26 พฤศจิกายน 2563
60D0302102 นางสาวเกื้อกูล แก่นไชย 08 ตุลาคม 2563
59D0302106 นางสาวลักษณียา สนนา 14 กุมภาพันธ์ 2563
59D0302110 พระชลวัฒน์ กิมซัว 14 กุมภาพันธ์ 2563
59D0302103 นางสาวบุบผาทิพย์ งามจันอัด 19 กันยายน 2562
59D0302102 นางฐานิดา จิตอามาตย์ 09 สิงหาคม 2562
60D0302112 นางสาวรุจิรา ผุยมาตย์ 21 มิถุนายน 2562
57D0302108 นางสาวสัญญา หารลา 21 มิถุนายน 2562
58D0302114 Mr. Liam James Parnell 11 กันยายน 2561
58D0302113 Mr. Josemari V. Cordova 26 มิถุนายน 2561
58D0302106 นางสาวศิรินารถ ธงฉิมพลี 13 พฤศจิกายน 2560
56D0302112 นางสาวศุภมาส ดิษฐอำนาจ 30 มิถุนายน 2560
55D0302103 นางสาวพัชรนันท์ รุจน์รวีหิรัญ 19 มิถุนายน 2560
55D0302116 นางสาวโสภาพร ยอดแก้วเรือง 07 มิถุนายน 2560
55D0302117 นางสาวอัจฉรา แสงเหลือง 15 พฤษภาคม 2560
55D0302111 นางสาววราภรณ์ กอกกระโทก 15 พฤษภาคม 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
62D0202102 นายทินกร สุขขุนทด 01 เมษายน 2567
63D0202101 นางสาวพิชชาพร กิ่งโพธิ์ 11 ตุลาคม 2566
61D0202106 นางสาวบุสดี ดุสิตา 19 กรกฎาคม 2566
61D0202110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา โนนคล้อ 27 มิถุนายน 2566
60D0202109 ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ หาญเสนา 27 มิถุนายน 2566
62D0202103 นายภูธเนศ ม่วงราม 27 กรกฎาคม 2565
60D0202105 นางรจนา พิทักษ์ธันยพร 15 มิถุนายน 2565
61D0202111 นายคม งอนสำโรง 19 พฤษภาคม 2565
61D0202104 นางสาวดารินทร์ ได้พร 06 พฤษภาคม 2565
60D0202102 นางสาวเบญจวรรณ บุ้งกระโทก 21 มกราคม 2565
60D0202101 นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ 18 สิงหาคม 2564
61D0202203 นางสาวเรณู หนำจันทึก 23 มิถุนายน 2564
60D0202106 นายดุสิต ทองสุขนอก 23 มิถุนายน 2564
60D0202104 นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด 14 ธันวาคม 2563
57D0202107 นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช 02 สิงหาคม 2562
57D0202105 นางสาวภาษิตา สนทนา 20 กรกฎาคม 2562
57D0202109 นางสาวสุภัทรา สายกระสุน 28 มิถุนายน 2562
57D0202111 นางสาวไอรฎา เหล่าสะพาน 03 ตุลาคม 2561
57D0202102 นางสาวสุธิภรณ์ ภู่พงษ์ 31 สิงหาคม 2561
57D0202108 นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน 24 สิงหาคม 2561
56D0202116 นายเบญจพล ยศราสูงเนิน 09 สิงหาคม 2561
57D0202106 นางสาวจรรยา สาลี 30 พฤษภาคม 2561
60D0202111 นางสาวสุพัตรา แคนสิงห์ 25 พฤษภาคม 2561
57D0202110 นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์ 05 มีนาคม 2561
56D0202101 นางจุฑามาศ ชูสกุล 05 มีนาคม 2561
56D0202105 นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง 16 กุมภาพันธ์ 2561
56D0202108 นางปราณี คำภิระ 25 ธันวาคม 2560
56D0202114 นายจตุพล หาญดี 18 ธันวาคม 2560
55D0202103 นางสาวศรัญญา กันนิดา 11 สิงหาคม 2560
55D0202104 นางสาวศุภลักษณ์ เชียงขุนทด 16 พฤษภาคม 2560
56D0202113 นางสาวชาณิดา ปนันท์ธนา 18 พฤศจิกายน 2558
56D0202104 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎากัลป์ ชื่นชอบ 09 มิถุนายน 2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0205101 นางบุษบา ลาวัลย์ 25 กันยายน 2561
58D0205109 นายศุภชัย ชัยประเสริฐ 25 กันยายน 2561
58D0205102 นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์ 07 มีนาคม 2561
58D0205104 นายธีรภัทร์ ชาติชนะ 07 มีนาคม 2561
58D0205106 นายวัชพล พิลาสมบัติ 07 มีนาคม 2561
58D0205105 นายปฏิภาณ สิทธิคุณ 07 มิถุนายน 2560
58D0205110 นายสุชาติ ศรีแก้ว 19 พฤษภาคม 2560
58D0205112 นายสุธินันท์ พรมสุริย์ 19 พฤษภาคม 2560
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
54H0105105 ว่าที่ร้อยเอกปรีชา มณฑาทิพย์ 17 กรกฎาคม 2560
54H0105107 นายวิรัช คุ้มกลาง 17 กรกฎาคม 2560
54H0105102 นางธนิกา กรีธาพล 13 กรกฎาคม 2560
54H0105104 นางอรสา มาสิงห์ 13 มิถุนายน 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0106104 นางสาววลิฐินี เวทย์วิชานันท์ 09 พฤศจิกายน 2561
55D0106103 นางสาวพัชราวดี เมืองหงษ์ 15 มิถุนายน 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64D0103103 นางสาวนุชชาวีฐ์ โมงขุนทด 02 พฤษภาคม 2567
62D0102104 นางสาวรัตรวี เรียนพงศ์ชัย 29 พฤศจิกายน 2566
62D0102103 นางสาวเบญจมาศ ชายดี 29 พฤศจิกายน 2566
61D0102105 นางสาวมารีนะฮ์ แวอาลี 03 ตุลาคม 2566
61D0102111 นายคณาธิป อุตส่าการ 11 กรกฎาคม 2566
61D0102108 นางสาวศิริวิภา กุมปรุ 11 กรกฎาคม 2566
60D0102101 นางสาวนฤมล ผ่องกุศล 29 สิงหาคม 2565
60D0102105 นายพรเทพ กิ่งนอก 29 สิงหาคม 2565
59D0102104 นางสาวอัมพิกา ขอมเมืองปัก 23 มิถุนายน 2565
58D0102106 นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช 08 กรกฎาคม 2564
59D0102101 นางสาวปนัดดา คล้องกาญ 08 กรกฎาคม 2564
58D0102104 นางสาวสายทิพย์ พัทธจารี 29 สิงหาคม 2563
58D0102108 นายคงฤทธิ์ ชูฟัก 10 มิถุนายน 2563
58D0102101 นางสาวปริศนา ยนจอหอ 22 พฤษภาคม 2563
57D0102113 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง 30 กรกฎาคม 2562
57D0102104 นางสาวชุติมา ลัดนอก 30 กรกฎาคม 2562
57D0102115 นายปุลิน กูลพิมาย 26 กรกฎาคม 2562
57D0102109 นางสาวปาริชาติ เสียดกระโทก 26 กรกฎาคม 2562
57D0102110 นางสาวณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ 26 กรกฎาคม 2562
57D0102105 นางฐิติยาภรณ์ ทวี 26 กรกฎาคม 2562
58D0102103 นางสาวสริญญา ศรีวัฒนพงศ์ 09 กรกฎาคม 2561
57D0102106 นางธิมาพร สู้ศึก 09 กรกฎาคม 2561
56D0102104 นางสาวอมิตดา มณีรัตนพันธ์ 11 มิถุนายน 2561
56D0102102 นางสาวปิยมาภรณ์ หีบโคกสูง 11 มิถุนายน 2561
57D0102108 นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต 26 เมษายน 2561
57D0102112 นางสาวสมฤดี วงษาแจ่ม 26 เมษายน 2561
55D0102102 นางสาวจุฑารัตน์ บุญสมบัติ 24 กรกฎาคม 2560
55D0102107 นายปรีชาพจน์ ศักดิ์รัมย์ 24 กรกฎาคม 2560
55D0102110 นายเหมราช จิระสุโข 03 กรกฎาคม 2560
55D0102106 นายณัญธัญ รัตนกูล 21 มิถุนายน 2560
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59D0601101 นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ 30 สิงหาคม 2565
59D0601105 นางสาวพิมพ์พันธุ์ โม่งปราณีต 10 สิงหาคม 2565
59D0601112 นายปวีณ ธำรงค์ประดิษฐ์ 12 เมษายน 2565
59D0601103 นางสาวปาริชาต รุจาคม 31 สิงหาคม 2564
59D0601104 นางสาวปิยรัฐ เหล่าอุด 08 มกราคม 2564
58D0601114 นายวรวัฒน์ เครือคำ 21 ธันวาคม 2563
58D0601115 นายสนอง อรุณศรี 19 มิถุนายน 2563
58D0601108 นางสาวสุภาพร ทิพย์กระโทก 19 มิถุนายน 2563
59D0601106 นางสาวโยธกา ขอเหนี่ยวกลาง 09 มีนาคม 2563
59D0601109 นางศิริเพ็ญ วารีวนิช 20 กันยายน 2562
59D0601110 นางอัญชลีพร อิษฎากร 20 กันยายน 2562
59D0601111 นายนิพนธ์ สารารัมย์ 09 กรกฎาคม 2562
57D0601120 นายธนพงศ์ กูละพัฒน์ 30 มิถุนายน 2562
58D0601109 นางอรอนงค์ วงศ์งาม 31 กรกฎาคม 2561
57D0601106 นางนิยม บุระคร 31 กรกฎาคม 2561
56D0601128 นายสำเริง ดัดตนรัมย์ 18 กรกฎาคม 2561
56D0601125 นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมา 18 กรกฎาคม 2561
56D0601124 นายปรัชญา รักษานา 18 กรกฎาคม 2561
56D0601111 นางไพรรินทร์ นวนกระโทก 16 กรกฎาคม 2561
56D0601105 นางสาวแจ่มจันทร์ วรรณปะเก 16 กรกฎาคม 2561
57D0601108 นางบุบผา นรสาร 06 มิถุนายน 2561
57D0601104 นางสาวทิวาพร โชติจำลอง 06 มิถุนายน 2561
57D0601119 นายคมศร เที่ยงกระโทก 04 มิถุนายน 2561
57D0601110 นางประมาณ กิริรัมย์ 04 มิถุนายน 2561
58D0601110 นายณภัทร สุวรรณอำภา 24 พฤษภาคม 2561
58D0601102 นางชลลดา งอนสำโรง 24 พฤษภาคม 2561
58D0601116 นายสุวิกรม ฝอยพิกุล 30 มกราคม 2561
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59D1001101 นางสาวแก้วตา ว่องเชาว์ปรีชา 07 มิถุนายน 2562
59D1001106 นางสุจิตรา กิตติศัพท์ 22 พฤศจิกายน 2561
59D1001102 นางสาวจิณณพัต ตั้งดวงมานิตย์ 22 พฤศจิกายน 2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59H0103103 นางสาวดอกไม้ ชินโคตร 28 มิถุนายน 2566
58H0103101 นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจ 21 มิถุนายน 2565
58H0103106 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ 08 มิถุนายน 2565
58H0103103 นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ 08 มิถุนายน 2565
59H0103102 นางดวงรัตน์ พวงสมบัติ 04 มีนาคม 2565
59H0103101 นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง 04 มีนาคม 2565
57H0103101 นางสาวปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน 04 สิงหาคม 2564
59H0103105 นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา 12 พฤษภาคม 2564
57H0103110 นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ 10 กุมภาพันธ์ 2564
58H0103105 นางสาวศิราณี กันชัย 15 ธันวาคม 2563
57H0103104 นางสำราญ ตั้งศรีทอง 06 สิงหาคม 2563
58H0103107 นายองอาจ วิชัยสุชาติ 17 ธันวาคม 2562
59H0103106 พระชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน 17 ธันวาคม 2562
57H0103107 นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ 24 กันยายน 2562
57H0103105 นางสาวสุภาวดี วิสุวรรณ 27 มิถุนายน 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0801113 นางประกาย ศิริสำราญ 03 กรกฎาคม 2562
57D0801126 นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง 03 กรกฎาคม 2562
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0303107 นางสาวสุภาพร อุ่นคำ 08 พฤษภาคม 2567
65D0303104 นางสาวธนพร หมายรอกลาง 08 พฤษภาคม 2567
64D0303108 นางสาวสุรยา สุขสงกลาง 25 เมษายน 2567
65D0303106 นางรัยลา โอ่งเจริญ 25 เมษายน 2567
65D0303110 นายศิวดล ประพันธ์พิบูลย์ 23 กุมภาพันธ์ 2567
65D0303108 นางสาวอมลวรรณ แก้วหนู 23 กุมภาพันธ์ 2567
63D0303101 นางสาวคำใส สายศรี 07 ธันวาคม 2566
61D0303105 นายดุสิต แก้วดอนรี 16 มิถุนายน 2566
64D0303106 นางสาวสุภัทตรา แซมตะคุ 16 มิถุนายน 2566
64D0303105 นางสาวศิรินิสา แสนบุตร 16 มิถุนายน 2566
64D0303101 นางสาวกันยกร เนาว์ขุนทด 15 มิถุนายน 2566
64D0303102 นางสาวนวพรรษ พันธ์สุข 15 มิถุนายน 2566
61D0303102 นางสาวนราภรณ์ เหงี่ยมโพธิ์ 02 มิถุนายน 2566
64D0303107 นางสาวสุภามาศ ปาลศรี 02 มิถุนายน 2566
63C0303103 นายชนพัฒน์ อภิชาติเกรียงไกร 21 ตุลาคม 2565
63D0303108 นายมนัส คลาพิมาย 21 ตุลาคม 2565
63D0303106 นายธวัชชัย บุตรงาม 24 สิงหาคม 2565
61D0303106 นายชาญธาดา วิกรมพุฒิธนากร 24 สิงหาคม 2565
63D0303109 นายสมลักษณ์ สุขกำเนิด 17 สิงหาคม 2565
63D0303102 นางสาวพัทยา ธุระกิจ 17 สิงหาคม 2565
63D0303104 นางสาวสาลินี ผิวเพ็ง 17 สิงหาคม 2565
63C0303102 นายกษมา โรจนดิษฐ์ 07 เมษายน 2565
62D0303102 นางปัทมา บุตรพรม 17 มิถุนายน 2564
62D0303103 นางสาวปิยะนุช ซอดนอก 17 มิถุนายน 2564
62D0303105 นางสาวสุนีย์ นิ่มกลาง 11 พฤษภาคม 2564
62D0303104 นางสาวพัชรา กูบโคกกรวด 11 พฤษภาคม 2564
62D0303106 นางสาวอุไรวรรณ บ่อพิมาย 02 เมษายน 2564
62D0303101 นางสาวเขมจิรา ธรรมสอน 02 เมษายน 2564
62D0303107 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ 02 เมษายน 2564
60D0303102 นางสาวพลอยธิรานันท์ ธนเศรษฐ 10 พฤศจิกายน 2563
60D0303111 นางสาวอมรรัตน์ พวงทอง 25 พฤษภาคม 2563
61D0303104 นายเหงียน วัน หงอก 16 เมษายน 2563
61D0303103 นางวันเพ็ญ หาหอม 29 มกราคม 2563
60D0303105 นางสาวปัทมาภรณ์ สิทธิเวช 29 มกราคม 2563
60D0303112 นายเดชากรณ์ สำราญดี 11 กันยายน 2562
60D0303108 นางสรินยา ภูมิสถาน 11 กันยายน 2562
60D0303110 นางสาวสุวิมล ชั่งทอง 21 สิงหาคม 2562
60D0303107 นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม 21 สิงหาคม 2562
60D0303106 นางสาวรดารัตน์ ยุมิมัย 07 สิงหาคม 2562
60D0303101 นางสาวฐิติรัชต์ กุลณราวุฒิพันธุ์ 07 สิงหาคม 2562
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60H0801101 นางสาวดวงทิพย์ ปานรักษา 05 เมษายน 2567
58H0801101 นางชิตวรา บรรจงปรุ 07 ธันวาคม 2566
59H0801103 นางเพชรรัตน์ สุทธิเทพ 16 มีนาคม 2566
60H0801103 นางเบญจวรรณ พฤฒิจิระวงศ์ 16 มีนาคม 2566
58H0801108 นายเมธี กีรติอุไร 11 มีนาคม 2565
58H0801102 นางสาวปริษา ชาติวาณิชกุล 16 ธันวาคม 2564
59H0801104 นายณัชภัค สถิตย์ธรรม 07 ตุลาคม 2564
58H0801104 นางสาวปารมิตา สุทธปรีดา เจริญตา 07 ตุลาคม 2564
58H0801105 นางวิภาวี พูลทวี 08 มิถุนายน 2564
58H0801106 นายณัฐนันท์ พฤฒิจิระวงศ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
58H0801107 นายทวี วัชระเกียรติศักดิ์ 25 กันยายน 2562
58H0801103 นางนิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ 25 กันยายน 2562
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64D0801106 นางสาวณัฎฐญา ไทยกลาง 02 กุมภาพันธ์ 2567
64D0801107 นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา 02 กุมภาพันธ์ 2567
64D0801102 นางสาวกานต์ชนก เกษประทุม 25 ธันวาคม 2566
64D0801101 นางสาวกังสดาน จัดโพธิ์ 23 พฤศจิกายน 2566
63D0601202 นายประสิทธิ์ ศรีผดุง 14 กรกฎาคม 2566
61D0601107 นางสาวอารีย์ ฤทธิ์สนธ์ 14 กรกฎาคม 2566
60D0602105 นางสาวพจนีย์ ผาสุขดี 19 มิถุนายน 2566
62D0601104 นางสาววรัญญา หล่อพัฒนเกษม 20 เมษายน 2566
61D0601101 นางสาวธัญลักษณ์ วิชัย 20 เมษายน 2566
63D0601102 นางสาวสุพัตรา หงษ์คำ 20 เมษายน 2566
61D0601109 นายพัชรพล ไม้พลวง 23 มีนาคม 2566
62D0601101 นางสาวกรรณิกา บัวทะเล 02 ธันวาคม 2565
62D0601108 นายวิษณุ ปิ่นคำ 02 ธันวาคม 2565
61D0601106 นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง 28 พฤศจิกายน 2565
61D0601103 นางสาวนัยนาภรณ์ จันทรา 02 พฤศจิกายน 2565
62D0601107 นายวัชรากรณ์ เพ็งขุนทด 30 สิงหาคม 2565
63D0601103 นายวรายุส คตวงค์ 30 สิงหาคม 2565
61D0601108 นายพลภัทร เครือคำ 24 พฤษภาคม 2565
62D0601103 นางสาวรัชนีกร คัชมา 24 พฤษภาคม 2565
61D0601102 นางสาวนงลักษณ์ อิสันเทียะ 11 มิถุนายน 2564
61D0601104 นางสาวพรรทิพย์ ขัดทรายขาว 22 ธันวาคม 2563
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0206107 นายมานะ สลุบพล 28 กุมภาพันธ์ 2564
61D0206104 นายโกเมศ หัสรังค์ 28 กุมภาพันธ์ 2564
61D0206108 นายรัฐวินิจ ศรีสว่าง 23 กุมภาพันธ์ 2564
61D0206106 นายภัทร ยังวารี 23 กุมภาพันธ์ 2564
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63D0127105 นางสาวศรวณีย์ ตรีเดช 14 พฤษภาคม 2567
63D0127104 นางสาวนงลักษณ์ สุขทั่ว 15 พฤศจิกายน 2566
63D0127107 นายกันติทัต จันทร์วิเศษ 06 มิถุนายน 2566
62D0127110 นายประวิทย์ หล่อเภรี 06 ตุลาคม 2564
62D0127115 พระปลัดศรายุทธ ดีนาน 06 ตุลาคม 2564
62D0127111 พระมหาประเสริฐ อุตรา 29 มิถุนายน 2564
62D0127103 นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์ 31 พฤษภาคม 2564
62D0127108 นางสาวอภิญญา สืบมา 31 พฤษภาคม 2564
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64H0801103 นายสุรศักดิ์ สุขสาย 27 สิงหาคม 2566
61H0601104 นายเมธา พันธ์รัมย์ 22 พฤษภาคม 2566
61H0601102 นางยุภดี สงวนพงษ์ 21 เมษายน 2565
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
63H0301104 นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย 10 เมษายน 2567
63H0301105 นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน 10 เมษายน 2567
63H0301114 พระครูสาธิตกิตติญาณ ยศฐาศักดิ์ 28 กุมภาพันธ์ 2567
63H0301109 นายเกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ 28 กุมภาพันธ์ 2567
63H0301108 นางสาวอารญา สุขหอม 25 ธันวาคม 2566
63H0301110 นายจรัสพล ชนะสิทธิ์ 25 ธันวาคม 2566

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
65D0701106 นางสาวหงจิ้ง เฉิน (Miss Hongjing Chen) 13 พฤษภาคม 2567
65D0701105 นางสาวซี หลิน (Miss Xi Lin) 09 พฤษภาคม 2567
64D0701107 นายวงศ์ปกรณ์ ศิริภัทรสุนทร 09 พฤษภาคม 2567
65D0701209 นายฉิงเซียน หลิว (Mr. Qingxian Lyu) 07 พฤษภาคม 2567
65D0701116 นายเยว่หมิง หลี่ (Mr. Yueming Li) 09 เมษายน 2567
65D0701104 นางสาวฉี เหวย (Miss Qi Wei) 09 เมษายน 2567
65D0701102 นางสาวหลิวจุน หลี่ (Miss Liujun Li) 02 เมษายน 2567
65D0701111 นายฟางเฉิง หลิว (Mr. Fangcheng Liu) 13 มีนาคม 2567
63D0801106 นายทินกร ทือกระโทก 19 กุมภาพันธ์ 2567
63D0801101 นางสาวกุลรดา ทอนสระน้อย 08 สิงหาคม 2566
61D0801114 นายบรรเลง ไม้โคกสูง 02 มิถุนายน 2566
63D0801104 นางสาวสิริวันทน์ มาพะเนาว์ 28 เมษายน 2566
60D0801111 นางสาวศัลย์ศยา น้ำทรง 20 เมษายน 2566
60D0801110 นางศรีนวล สิงห์มะเริง 20 เมษายน 2566
59D0801101 นางกนกพร ทองไทย 05 เมษายน 2566
62D0801113 นางสุวภัทร นมเกษม 28 มีนาคม 2566
61D0801106 นางสาวฐิติมา ชัยบำรุง 24 พฤศจิกายน 2565
59D0801112 นายอิทธิพล บุณยะวุฒกุล 11 พฤศจิกายน 2565
60D0801104 นางสาวปิยนุช นามพุดซา 02 กันยายน 2565
59D0801104 นางสาวธนันญ์ภร สวยปาน 02 กันยายน 2565
59D0801106 นางปภาวดี ปูคะภาค 31 สิงหาคม 2565
62D0801102 นางดวงแข เปรี้ยวกระโทก 24 พฤษภาคม 2565
60D0801115 นางสาวอรนรี ปิ่นวันนา 24 พฤษภาคม 2565
62D0801108 นางวิจิตรา กาญจนวัฒนา 12 เมษายน 2565
62D0801110 นางสุจิตรา บรรณจิตร 03 มีนาคม 2565
59D0801111 นายระฟ้า วงศ์วิวัฒนา 03 มีนาคม 2565
62D0801106 นางสาวเยาวภา ตรีพงษ์ 28 มกราคม 2565
62D0801116 นายเดชรักษา ทัพทวี 27 มกราคม 2565
62D0801103 นางสาวนิตยา เติมเทียน 29 ธันวาคม 2564
62D0801118 นางธัญธิตา กลิ่นกมล 29 ธันวาคม 2564
62D0801114 นางสาวอุไรวรรณ ผันโพธิ์ 27 ธันวาคม 2564
62D0801109 นางสาวศศิพรรณ ลายจันทึก 27 ธันวาคม 2564
62D0801107 นางสาววรัญญา มณฑา 24 ธันวาคม 2564
62D0801112 นางสาวสุพัตรา วันทนีย์ศรี 23 ธันวาคม 2564
61D0801110 นางสาวพมลพร นินานอก 07 ตุลาคม 2564
59D0801102 นางสาวกิตติยา บรรหาญ 04 กุมภาพันธ์ 2564
58D0801106 นางนิระมล ศักดิ์ศิริ 09 กันยายน 2563
58D0801111 นางสาวเมธ์วดี อิทธิกุล 26 มิถุนายน 2563
58D0801108 นางสาวปิยวรรณ รัตนศรีสมบัติ 25 มิถุนายน 2563
59D0801107 นางสาวเพิ่มศิริ ศิริพร 24 มิถุนายน 2563
58D0801109 นางสาวเพ็ญนภา ภู่เกิดชายทะเล 24 มิถุนายน 2563
58D0801105 นางสาวธิภาพร ทองทักษิณ 04 มิถุนายน 2563
58D0801112 นางสาวรสสุคนธ์ อัครทรัพย์เมธา 19 กุมภาพันธ์ 2563
58D0801116 นางสาวอรชา คำแดง 04 ธันวาคม 2562
58D0801119 นางสาวดวงพร สาระศาลิน 28 พฤศจิกายน 2562
58D0801103 นางสาวขนิษฐา ประภาสโนบล 27 กันยายน 2562
58D0801117 นายสมเดช เรตสันเทียะ 06 กันยายน 2562
59D0801103 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี 30 สิงหาคม 2562
58D0801123 นายปริยัติ บุญเลิศ 12 กรกฎาคม 2562
58D0801102 นางปริษา ออดเทนโฮเฟร 07 มิถุนายน 2562
57D0801109 นางสาวดาริกา กลางคำ 07 มิถุนายน 2562
57D0801141 นายอัฐศิลป์ โกมลวิสุทธิ์ 27 พฤษภาคม 2562
56D0801108 นางสาวนันทนา ป้องจันมณีสกุล 30 เมษายน 2561
56D0801204 นางณัฏฐา เกิดมงคล 23 กุมภาพันธ์ 2561
57D0801119 นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง 23 กุมภาพันธ์ 2561
56D0801209 นางสาวปนัดดา เกลื่อนกลางดอน 02 กุมภาพันธ์ 2561
56D0801213 นางสาวเหมรัศมิ์ อินทร์พิทักษ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561
56D0801118 นายพงษ์พันธ์ มวยหมั่น 29 มกราคม 2561
57D0801102 นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์ 17 ตุลาคม 2560
56D0801105 นางสาวณัทธมนกาญจน์ สินกิ่ง 22 กันยายน 2560
56D0801114 นางสาวอำไพ พาขุนทด 22 กันยายน 2560
57D0801105 นางสาวกานต์ธิดา พบจันอัด 15 มิถุนายน 2560
55D0801108 นางเนาวรัตน์ เลขพลการ 15 มิถุนายน 2560
57D0801127 นางสาวสุกฤตา แก้วพะเนา 09 มิถุนายน 2560
55D0801101 นางสาวกัลย์วริษฐ์ พุ่มพวง 09 มิถุนายน 2560
55D0801209 นางสาวปุญจรีย์ ชื่นชม 08 มิถุนายน 2560
55D0801109 นางสาวปริมาภรณ์ ศรีพรหม 08 มิถุนายน 2560
55D0801119 นายเจษฎา ศิริภักดี 07 มิถุนายน 2560
55D0801219 นางสาววิภาวรรณ มาวขุนทด 07 มิถุนายน 2560
57D0801121 นางสาวทัตชญา ยาเสร็จ 05 มิถุนายน 2560
57D0801123 นางสาววรรณทิพย์ รีพล 01 มิถุนายน 2560
57D0801115 นางสาวพรไพรินทร์ พฤฒิรัตน์ 18 พฤษภาคม 2560
55D0801124 นายปริญญา รวมใหม่ 28 เมษายน 2560
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
64D0901115 ว่าที่ร้อยตรีสายฟ้า สุณาอาตม์ 13 พฤษภาคม 2567
64D0901113 พันจ่าอากาศเอกภิรมย์ ค้าสบาย 29 เมษายน 2567
64D0901114 นายวรพงศ์ บุตรสี 29 เมษายน 2567
64D0901111 พันตำรวจโทบวร สมบัติธีระ 29 เมษายน 2567
64D0901107 นางสาวปณิตา ปัดทุม 20 กุมภาพันธ์ 2567
64D0901106 นางสาวนุชจรี ยศภูมิมี 20 กุมภาพันธ์ 2567
63D0901108 นายณัฐพล สะสมทรัพย์ 27 ตุลาคม 2566
63D0901107 นางสาวหทัยรัตน์ หาญสมศรี 27 ตุลาคม 2566
63D0901106 นางสาวสุกาญดา นิระภัย 18 กรกฎาคม 2566
63D0901109 นายวิศววิชญ์ วงษ์ศรีเชียง 18 กรกฎาคม 2566
63D0901103 นางสาวพัชราภรณ์ โล่ห์นารายณ์ 21 มิถุนายน 2566
63D0901102 นางเต็มดวง นมเกษม 28 ตุลาคม 2565
63D0901104 นางสาวรุ่งนภา พาระพันธ์ 28 ตุลาคม 2565
62D0901103 นางสาวธิดารัตน์ คำชัยวงษ์ 12 กรกฎาคม 2565
62D0901101 นางสาวจิตรา หมั่นกิจ 12 กรกฎาคม 2565
62D0901105 นางสาวสุจารี ทะมังกลาง 27 เมษายน 2565
62D0901107 นายพลพินิจ อ่อนคำ 27 เมษายน 2565
60D0901101 นายไตรเทพ ประสานชาติ 16 ธันวาคม 2564
61D0901109 พันตรีธงไชย สินศร 16 ธันวาคม 2564
59D0901101 นางสาวกุสุมา พาวขุนทด 16 กรกฎาคม 2564
61D0901102 นางสาวธมนวรรณ จันทร์โพธิ์ 28 ธันวาคม 2563
61D0901106 นางสุจิตรา ดีดพิมาย 28 ธันวาคม 2563
61D0901103 นางสาวปทุมทิพย์ เหลาดี 28 ธันวาคม 2563
58D0901103 นางพัชรา โกรกสำโรง 17 กรกฎาคม 2563
58D0901106 นายจิตรกรณ์ ไชยสีหา 17 กรกฎาคม 2563
59D0901115 สิบเอกวงสุริยา กลุ่มในเมือง 17 กรกฎาคม 2563
59D0901102 นางสาวคณัฐสนันท์ เฉลิมแสน 14 กรกฎาคม 2563
60D0901104 นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ 28 พฤษภาคม 2563
60D0901105 นายสิริศักดิ์ สระฏัน 28 พฤษภาคม 2563
60D0901108 นางสาวอัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ 12 พฤศจิกายน 2562
59D0901116 จ่าอากาศเอกสรากรณ์ ดอนถวิล 29 สิงหาคม 2562
59D0901104 นางสาวชนัณชิดา ไตรยศ 28 พฤษภาคม 2562
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0205111 นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ 03 กันยายน 2564
57D0205107 นายธนพัฒน์ ศิริสำราญ 18 มิถุนายน 2562
57D0205103 นางสาวรจนา คำหวัน 18 มิถุนายน 2562
57D0205101 นางสาวชฎาพร โฉมประเสริฐ 18 มิถุนายน 2562