มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตดาวน์โหลด รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร 1 ปีการศึกษา 6 เดือน)
ภาคพิเศษ  เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ 
✅ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท  โดยแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว
ป.บัณฑิต  เรียน 3 ภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน Summer)


รายละเอียดหลักสูตร
👉 คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลำดับที่ 12) 

👉 ดาวน์โหลด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
👉 ดาวน์โหลด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562