มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต



✅ภาคพิเศษ  เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท  แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
เรียน 3 ภาคการศึกษา (ป.บัณฑิต ไม่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน Summer
)
✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว


รายละเอียดหลักสูตร
👉ดาวน์โหลด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
👉ดาวน์โหลด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
👉ดาวน์โหลด การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562