มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา


ผลงานนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2567
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2566
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2565
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์


ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล


ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2564
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2563
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
- ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วันที่เผยแพร่ 03 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin