มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลปีการศึกษา 2562


 

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 

- จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราคงอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อัพเดทข้อมูล 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562
     - คณะครุศาสตร์
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - คณะวิทยาการจัดการ

               ป.เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin