มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์


ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 

บ.1  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์อย่างย่อ

บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.เอก)

บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างภาคนิพนธ์ (ป.โท)

บ.4  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บ.5  แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

บ.6  แบบขอสอบ วิทยานิพนธ์ (ป.เอก)

บ.6  แบบขอสอบ วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

บ.6  แบบขอสอบ ภาคนิพนธ์ (ป.โท)

บ.8(1)  แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและลงนาม

บ.8(2)  แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและลงนาม

บ.9  แบบเสนอวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

คำร้องขอขยายเวลาการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังสอบ

คำร้องขอออกหนังสือ (ผู้เชี่ยวชาญ,ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง,ขอเก็บข้อมูล,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, อื่นๆ) (ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด)

 

วันที่เผยแพร่ 05 มีนาคม 2562