มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา (วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ คำร้องต่างๆ)


การส่งคำร้องและเอกสารแนบ 
1 คำร้องเกี่ยวกับการยื่นสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
นักศึกษาสามารถกรอกรายละเอียดในคำร้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในคำร้องให้เรียบร้อย (สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้)
และส่งคำร้อง พร้อมเอกสารแนบมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ระบุบมุมซองด้วยว่าเป็นเอกสารประเภทใด)
ผู้รับ นายสรพงษ์ เปรมวิริยานนท์  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8 เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688

2 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ส่งคำร้อง พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ระบุบมุมซองว่า "ส่งตรวจรูปแบบฯ")

ผู้รับ นางสาวชลดา  พ้นภัย  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8 เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688

3 คำร้องที่ไม่มีเอกสารแนบ
นักศึกษาสามารถกรอกรายละเอียดในคำร้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในคำร้องให้เรียบร้อย (สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้) จากนั้นสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งมาทางข้อความ facebook fanpage Graduate School NRRU  หรือส่งมาทาง e-mail : gradnrru@gmail.com👉 ดาวน์โหลดขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์

👉 บ.1  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์อย่างย่อ
👉 บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.เอก)
👉 บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.โท)
👉 บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างภาคนิพนธ์ (ป.โท)
👉 บ.4  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
👉 บ.5  แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
👉 บ.6  แบบขอสอบ วิทยานิพนธ์ (ป.เอก)
👉 บ.6  แบบขอสอบ วิทยานิพนธ์ (ป.โท)
👉 บ.6  แบบขอสอบ ภาคนิพนธ์ (ป.โท)
👉 บ.8(1)  แบบเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและลงนาม
👉 บ.8(2)  แบบเสนอภาคนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและลงนาม
👉 บ.9  แบบเสนอวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
👉 ดาวน์โหลด คำร้องขอขยายเวลาการส่ง (โครงร่าง) วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์หลังสอบ
👉 ดาวน์โหลด คำร้องขอออกหนังสือ (ผู้เชี่ยวชาญ , ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ , ขอเก็บข้อมูล , ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, อื่นๆ)  (ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด คลิกที่นี่)
👉 ดาวน์โหลด คำร้องขอสอบประมวลความรู้ (ป.โท แผน ข)
👉 ดาวน์โหลด คำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศ (ป.เอก)
👉 ดาวน์โหลด คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)


คำร้องอื่นๆ
1) ดาวน์โหลด คำร้องทั่วไป
2) ดาวน์โหลด คำร้องขอโอนรายวิชา
3) ดาวน์โหลด คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
4) ดาวน์โหลด คำร้องขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น
5) ดาวน์โหลด คำร้องขอแก้ไข I,(ร) 
     ดาวน์โหลด คำร้องขอสอบปลายภาค กรณีขาดสอบปลายภาคเรียน (M)
6) ดาวน์โหลด คำร้องขอลาพักการเรียน (บว.1)
7) ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
    (นศ.ที่ขอคืนสภาพฯ ต้องเสนอมาพร้อมคำร้องลาพักการเรียน (ข้อ 6) ตามจำนวนเทอมที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยเขียนเทอมละ 1 ใบ)
8) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอใช้ห้องและโสตทัศนูปกรณ์
9) ดาวน์โหลด การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ 
10) ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับค่าวิทยากร)
11) ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารและอื่น ๆ ยกเว้นค่าวิทยากร)
12) ดาวน์โหลด รายงานการเดินทาง
13) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 
14) ดาวน์โหลด คำร้องขอลาออก (คร.4)
15) แบบฟอร์มออนไลน์ ขอชำระค่าบำรุงการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาตามหลักสูตร
16) ดาวน์โหลด ขอชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลัง
17) ขอชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลังเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไฟล์ PDF   (ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิกที่นี่)
       (ใช้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอชำระเงินค่าเทอมล่าช้า เทอม 3/63 และเทอม 1/64 เท่านั้น)
18) ดาวน์โหลด ใบมอบฉันทะ
19) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบัตรค่าประกันของเสียหาย (สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ ลาออก)

 

วันที่เผยแพร่ 05 มีนาคม 2562