มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา


ให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและ Transcript ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (สอบถามวันเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
และติดต่อรับเงินประกันของเสียหายคืนที่กองคลัง (อาคาร 9  ชั้น 1)  ภายใน 6 เดือนหลังจากวันอนุมัติ

 
✅ผู้ที่ได้รับอนุมัติจบ รอบวันที่ 16 มีนาคม 2564  ให้คลิกที่นี่เพื่อ 👉  บัตรค่าประกันของเสียหาย โดยกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง (อาคาร 9 ชั้น 1)  
และให้ติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (อาคาร 9 ชั้น 1)  ตั้งแต่เวลา 09.00-14.45 น. ของทุกวันทำการ 

✅Those who have approved for graduation on March 16, 2021, click here to 👉   Filling out the details and submitting to the Finance Division (Building 9, 1st Floor) to register for Master's / Doctoral Degree and receive the transcript from April 5, 2021 at the Academic Promotion and Registration Office (Building 9, 1st Floor) from 09.00-14.45 of every working day.

👉คลิกที่นี่ ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 

วันที่อนุมุติ  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก 
อนุมัติวันที่ 16 มีนาคม 2564 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 8 มกราคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 1 กันยายน 2563 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 7 มกราคม 2563 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 12 กันยายน 2562 (เวียน) ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 3 กันยายน 2562 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ==ไม่มี== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี==
อนุมัติวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==ไม่มี== 

 
วันที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2562