มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา


ให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและ Transcript ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และติดต่อรับเงินประกันของเสียหายคืนที่กองคลัง (อาคาร 9  ชั้น 1)  ภายใน 6 เดือนหลังจากวันอนุมัติ
 

✅ผู้ที่ได้รับอนุมัติจบ รอบวันที่ 29 มีนาคม 2565  ให้คลิกที่นี่เพื่อ 👉  บัตรค่าประกันของเสียหาย โดยกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตและยื่นเอกสารที่กองคลัง (อาคาร 9 ชั้น 1)  
และให้ติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (อาคาร 31 ชั้น 2)  ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ของทุกวันทำการ 

✅Those who have approved for graduation on March 29, 2022, click here to 👉   Filling out the details and submitting to the Financial Division (Building 9, 1st Floor) to register for Master's / Doctoral Degree and receive the transcript from May 17, 2022 at Academic Promotion and Registration Office (Building 31, 2nd Floor) from 09.00-14.00 of every working day.

👉คลิกที่นี่ ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 

วันที่อนุมัติ (Graduated Date) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Vocational Certificate) ระดับปริญญาโท (Master Degree) ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)
อนุมัติวันที่ 29 มีนาคม 2565
(March 29, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
(February 22, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 25 มกราคม 2565
(January 25, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(November 23, 2021)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 26 ตุลาคม 2564
(October 26, 2021)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 28 กันยายน 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 24 สิงหาค ม 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 กรกฎาคม 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 1 มิถุนายน 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 16 มีนาคม 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 8 มกราคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 1 กันยายน 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 7 มกราคม 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 4 ธันวาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 8 ตุลาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 12 กันยายน 2562 (เวียน)   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 3 กันยายน 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 2 กรกฎาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่   

 
วันที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2562