มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลปีการศึกษา 2563คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2563
- จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราคงอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564)
- จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทข้อมูล 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

- แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
.
- สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2563

ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563
     - คณะครุศาสตร์
               ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
               ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
               ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
               ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
               ป.โท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
               ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
               ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
               ป.โท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
               ป.โท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
               ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
               ป.โท สาขาวิชาคณิตศาตร์ศึกษา
     - คณะวิทยาการจัดการ
               ป.เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               ป.โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
               ป.โท สาธารณสุขศาสตร์
วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin