มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา


ผลงานนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2568
ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2567
- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม


- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

- ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย

ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2566
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย

- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2565
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
- ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันที่เผยแพร่ 03 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin