มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระดับปริญญาเอก

 

ภาคปกติ เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)

ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท (9 ภาคการศึกษา)

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562