มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอก


✅ภาคปกติ   > เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา  เรียนวันจันทร์-ศุกร์     ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
✅ภาคพิเศษ > เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท  (9 ภาคการศึกษา)

✅ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว

👉 คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
👉หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
👉หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
👉หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
👉หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
👉หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
👉หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562