มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระดับปริญญาเอก

 

ภาคปกติ > เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา  เรียนวันจันทร์-ศุกร์  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)
ภาคพิเศษ > เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท (9 ภาคการศึกษา)

 

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562