มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ  (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) เรียน 3 ภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท ภาคการศึกษา ที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  ภาคการศึกษาที่ 3 ค่าธรรมเนียม  5,000  บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562