มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ  (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) เรียน 3 ภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562