มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ตารางการเรียนการสอน

ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

      -

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 


 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

      -

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

      -

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ภาคพิเศษ - ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วันที่เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin