มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางสอบนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป


ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

หมายเหตุ นักศึกษารหัส 63

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาคพิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ภาคปกติ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ภาคปกติ - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (รุ่น 12 และรุ่น 13) จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ภาคปกติ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ภาคปกติ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

ภาคพิเศษ - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ภาคพิเศษ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

วันที่เผยแพร่ 01 พฤศจิกายน 2563