มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระดับปริญญาโท

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาคปกติ เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)

ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

ภาคปกติ เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)

ภาคพิเศษ เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562