มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา

 

รายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย

ประกาศ

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2562 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2562 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2562 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2561 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2561 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อรับเช็ค ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (ห้องการเงิน)คลิกดูประกาศที่นี่ !!!!

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 << คลิกอ่านประกาศ 

---------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด : ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย     
(นักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์แล้ว สามารถยื่นคำร้องเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ฉบับแก้ไขหลังสอบโครงร่างฯแล้ว 1 ฉบับ พร้อมใบสมัคร)

ดาวน์โหลด : สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ขอความกรุณาห้ามแก้ไขไฟล์สัญญาเด็ดขาด ถ้าต้องการพิมพ์ให้ใช้ไฟล์ PDF มีโปรแกรมในการพิมพ์ใน PDF ห้ามดาวน์โหลดมาแล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ WORD เด็ดขาด) 
สำหรับผู้ที่สมัครขอรับทุนฯไว้แล้ว และได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ 
ให้ผู้รับทุนทำสัญญา 2 ชุด ซึ่งรวมอยู่ในไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดแล้ว มีสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด และเตรียมเอกสาร ดังนี้
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 อากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง (ตามสัญญาระบุไว้ให้ติด)
2.4 
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ 1 ฉบับ (บัญชีกรุงศรีฯ ที่ยังไม่ปิด)*
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 2.1 และ 2.2 ให้เรียบร้อย อย่างละ 2 ชุด (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
*หากไม่มีบัญชีกรุงศรีฯ นักศึกษาจะได้รับเป็นเช็ค

 ดาวน์โหลด : แบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว และทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์เสร็จตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือตามที่ระบุในคำร้องขอขยายระยะเวลาทุน) ให้นักศึกษาส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย และสำเนาหน้ากิตติกรรมประกาศ จำนวน 1 ชุด, สำเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลด : คำร้องเพื่อขออนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว แต่มีประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน เนื่องจากไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนได้)

ดาวน์โหลด : บันทึกข้อความขอยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว แต่มีประสงค์จะขอยกเลิกทุนเนื่องจากได้รับทุนจากแหล่งอื่น/ไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนได้หรือกรณีอื่นๆ) ให้นักศึกษาส่งบันทึกข้อความขอยกเลิกทุนฯ และสำเนาคู่ฉบับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ชุด

 


รายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่จะขอรับเงินอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ/นานาชาติ 

ให้กรอกรายละเอียดในส่วนที่ 1  ของแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ และยื่นที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ก่อนนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

เงื่อนไขในการขอรับทุน งานประชุมวิชาการฯ จะต้องมีการเผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) เท่านั้น!!!


Download แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนการนำเสนอฯ

ประกาศ!! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560 คลิกดูประกาศที่นี่!! 

 

 

วันที่เผยแพร่ 08 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin