มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์ม สำหรับอาจารย์


สามารถกรอกรายละเอียดในคำร้อง จากนั้นสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งมาทางข้อความ facebook fanpage Graduate School NRRU  หรือส่งมาทาง e-mail : gradnrru@gmail.com

👉 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
👉 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา
👉 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคณวุฒิ แต่งตั้งเพื่อสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

👉 ใบคำร้องส่งหลักฐานเบิกพัสดุ สาขาวิชา
👉 ใบคำร้องส่งหลักฐานเบิกพัสดุ รายวิชา
👉  แบบฟอร์มจัดทำโครงการ-จัดหาวิทยากรรายวิชา  (ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิกที่นี่)
👉  แบบฟอร์มจัดทำโครงการ-สาขาวิชา (ในประเทศ)  (ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิกที่นี่)
👉  แบบฟอร์มจัดทำโครงการ-สาขาวิชา (ต่างประเทศ)  (ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิกที่นี่)
👉  ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  (ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิกที่นี่)
👉  แบบบันทึกสอนแทน/สอนชดเชย ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา)


👉 คู่มือ สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่เผยแพร่ 27 สิงหาคม 2562